3-Minuta-Tekst

NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O RADU („SL. GLASNIK RS“, BR. 113/2017)

Narodna skupština je 14. decembra 2017. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu, koji stupa na snagu 25.12.2017. godine.

Najvažnije izmene su:
  • Poslodavac je sada dužan da na osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora o obavljanju poslova zaključenog u skladu sa Zakon o radu podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje najkasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad;
  • Poslodavac je dužan da vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih;
  • Upozorenje o otkazu dostavlja se zaposlenom na način propisan za dostavljanje rešenja o otkazu ugovora o radu, lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog;
  • izmenjene su i odredbe u pogledu prekršaja pa se sada predviđa da se novčanom kaznom od 150.000 do 300.000 dinara kažnjava za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica, a preduzetnik sa kaznom od 50.000 do 150.000 dinara (ako ne vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih, ako ne drži primerak ugovora ili kopije ugovora u skladu sa odredbama ovog zakona, ako zaposlenom ne odobri korišćenje plaćenog odsustva, ako ne vodi mesečnu evidenciju o zaradi i naknadi zarade);
  • propuštanje propisanog roka za podnošenje jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje predstavlja prekršaj za koji se izriče novčana kazna od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara ako je podnosilac jedinstvene prijave – poslodavac sa svojstvom pravnog lica, a od 50.000,00 do 500.000,00 ako je poslodavac fizičko lice.
Za sve dodatne informacije možete kontaktirati našu kancelariju.     Advokat Damir Petrović