3-Minuta-Tekst

NOVINE U ZAKONU O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA

Dana 04.11.2023. godine na snagu stupaju Izmene i dopune  Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Sl. glasnik RS“, br. 92/2023) (u daljem tekstu: „Izmene i dopune Zakona“).

Jedna od najznačajnijih novina u Izmena i dopuna Zakona jeste brisanje odredbe člana 61. stav 8. kojom je bilo predviđeno da će Zavod najkasnije do 31. decembra 2020. godine obezbediti podnošenje zahteva kroz e-Šalter i licima koja nemaju svojstvo profesionalnih korisnika, a da do tada ta lica zahteve podnose u formi papirnog dokumenta.

E-Šalter

U skladu sa tim, preciziran je i član 25. Zakona da stranka može podneti zahtev za upis u katastar nepokretnosti putem e-Šaltera, preko profesionalnog korisnika koji je u skladu sa zakonom ovlašćen da vrši digitalizaciju dokumenta izdatog u papirnoj formi, osim ako je to zakonom izričito isključeno.

Na ovaj način onemogućeno je podnošenje zahteva za upis u katastar u papirnoj formi, već će ubuduće sve stranke zahtev za upis u katastar moći da podnose isključivo putem e-Šaltera, preko profesionalnog korisnika, među kojima su i advokati.

Advokati putem e-Šaltera mogu podneti sledeće zahteve u katastar nepokretnosti:

 • Promena imaoca prava na nepokretnosti;
 • Promena vrste prava – konverzija;
 • Upis drugih stvarnih i obligacionih prava;
 • Predbeležba objekta u izgradnji;
 • Upis hipoteke;
 • Brisanje hipoteke
 • Upis zabeležbe;
 • Brisanje zabeležbi;
 • Brisanje drugih stvarnih i obligacionih prava;
 • Zahtev za promenu indikacija pravnog lica;
 • Zahtev za promenu indikacija fizičkog lica;
 • Zahtev za upis JMBG-a;
 • Promena namene zemljišta;
 • Utvrđivanje, izmena i gašenje kućnog broja;
 • Promena načina korišćenja i katastarske klase zemljišta;
 • Ispravka vrste / imaoca prava;
 • Ispravka ličnih podataka;
 • Ispravka podataka o hipoteci;
 • Ispravka podataka o zabeležbi i drugim stvarnim i obligacionim pravima.

Jedinstveni matični broj nepokretnosti (JMBN)

Izmenama Zakona, takođe regulisano je i utvrđivanje jedinstvenog matičnog broja nepokretnosti. Za svaku nepokretnost pojedinačno određuje se i upisuje jedinstveni matični broj nepokretnosti (JMBN).

U postupku upisa nepokretnosti u katastar GKIS (Geodetski katastarski informacioni sistem) za svaku nepokretnost pojedinačno automatski dodeljuje JMBN.

Ako dođe do promena na nepokretnosti kojoj je utvrđen JMBN, i to deoba i spajanje nepokretnosti, uklanjanje objekta, dela objekta ili posebnog dela objekta, u postupku upisa promene za tu nepokretnost se određuje novi JMBN, a prethodno dodeljeni JMBN se arhivira u GKIS-u.

Takođe, proširena je mogućnost izdavanja izvoda iz baze podataka katastra nepokretnosti i izvoda iz baze podataka katastra infrastrukture na preduzetnike i privredna društva upisana u Registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti.

Za sva pitanja u vezi sa poslednjim Izmenama i dopuna Zakona možete nas kontaktirati na [email protected]

Advokat Petra Ugrčić