Insurance & Reinsurance​

Osiguranje i Reosiguranje

Naša advokatska kancelarija pruža svobuhvatnu pravnu podršku u vezi osiguranja i reosiguranja na tržištu Srbije, koja uključije, ali ne ograničava se na:

 • Savetovanje u pogledu pregovora i plasiranja polise osiguranja
 • Asistencije kod podnošenja odštetnog zahteva
 • Pregovore, poravnanja i zaključenja “policyholder releases”
 • Sudske sporove oko pokrića i odbijenih odštetnih zahteva osiguranika, osiguravača i reosiguravača

 

Pročitajte više Zatvorite
Construction Law​

Planiranje i Izgradnja

Naša advokatska kancelarija pruža klijentima mogućnost rada i saradnju sa iskusnim advokatima koji u svojoj praksi pokrivaju raznovrsne specijalističke oblasti. Ovakvim oblikom saradnje našim klijentima omogućavamo da na jednom mestu dobiju sve odgovore na pravna pitanja koja se pojavljuju u realizaciji njihovog projekta.

Našim klijentima pružamo podršku kroz širok spektar usluga, kao što su:

 • Savetovanje i priprema neophodne projektne dokumentacije
 • Pregovaranje i izrada ugovora o građenju za različite građevinske projekte (hoteli, poslovni i stambeni prostor , industrijski i infrastrukturni projekti itd.)
 • Pravna analiza projekta “Due diligence”
 • Rešavanje sporova i zastupanje u sudskim postupcima

 

Pročitajte više Zatvorite
Contracts

Ugovori

Posedujemo znatno iskusto u pregovaranju i izradi komercijalnih ugovora u raznim industrijskim granama. Našim klijentima pružamo pravnu podršku u rešavanju problema koji se javljaju i proizlaze iz njihovih ugovornih odnosa. Cilj nam je da što bolje razumemo poslovne potrebe naših klijenta i da uvažavajući iste obezbedimo odgovarajuća I efikasna pravna rešenja.

Pročitajte više Zatvorite
Company Law

Korporativno pravo

Pružamo Vam širok spektar pravnih usluga u oblasti kompanijskog prava, koje uključuju osnivanje i korporativno upravljanje.

Naš tim brine o usaglašenosti Vašeg poslovanja sa relevantnom pravnom regulativom, kako bi Vaše društvo nesmetano funkcionisalo na tržištu Republike Srbije.

Naše usluge uključuju:

 • Osnivanje privrednih društava
 • Registraciju poslovnih podataka, promena i podnošenje ostalih registracionih prijava u Agenciji za privredne registre
 • Pripremu neophodne dokumentacije i savetovanje prilikom statusnih promena, povećanja i smanjenja kapitala društva
 • Pravno savetovanje u vezi sa korporativnim upravljanjem
 • Izradu osnivačkih akata, statuta, ugovora članova društva, pravilnika, internih procedura, odluka i drugih internih kompanijskih akata
 • Pripremu i savetovanje u vezi sa održavanjem skupština društva i sednica upravnih, izvršnih i nadzornih odbora

Pročitajte više Zatvorite
Data Protection & Privacy

Zaštita podataka

Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners pruža pravne usluge oko svih pitanja u vezi privatnosti i zaštite podataka, kao što su:

 • Pregled postojećih pravila i prakse koja se primenjuje
 • Obuka za rukovodstvo i zaposlene
 • Priprema i sprovođenje pravila, kodeksa ponašanja i internih procedura
 • Savetovanje u slučaju povreda prava na privatnost I zaštitu podataka
 • Usklađivanja sa zakonskom regulativom i procena uticaja poslovanja na privatnost

 

Pročitajte više Zatvorite
Enforcement

Izvršenje

Imate potraživanje koje je neophodno naplatiti u Srbiji?

Naša advokatska kancelarija Vam može pružiti pravnu pomoć u svim fazama izvršnog postupka.

U cilju pružanja najefikasnije usluge naš tim će utvrditi solventnost dužnika, postojanje pokretne i nepokretne imovine, inicirati sprovođenje privremene mere i proceniti isplativost sprovođenja izvršenja za klijenta.

Pročitajte više Zatvorite
Foreign Investment​

Strane investicije

Želite da investirate u Srbiji?

Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners je tu za Vas, pružićemo vam sveobuhvatnu pravnu pomoć u oblasti korporativnog prava, poreza, radnog prava, imigracije, intelektualne svojine, informacionih tehnologija, kao i druge pravne savete posebno prilagođene inostranim kompanijama koje žele da svoje poslovanje prošire u Srbiju.

Pročitajte više Zatvorite
Intellectual Property Law​

Intelektualna svojina

Naša advokatska kancelarija može da ponudi pravna rešenja idealna za vašu kompaniju u vezi svih pitanja koja se odnose na intelektualnu svojinu.

Našim klijentima pružamo podršku kroz širok spektar usluga, kao što su:

 • Pretraga i registracija žiga, patenta i dizajna, kontrola anuiteta i obnove
 • Zaštita autorskih prava
 • Licenciranje, prenos tehnologija i druge transakcije vezane za prava intelektualne svojine
 • Mere protiv krivotvorenja-falsifikovanja
 • Zaštita prava intelektualne svojine
 • Zastupanje i rešavanje sporova
 • Registracija i zaštita imena domena, internet stranica i njihovog sadržaja
 • Ostala sporedna prava intelektualne svojine

Pročitajte više Zatvorite
Labour Law​

Radno pravo

Šta radimo?

Naša advokatska kancelarija svakodnevno se bavi pitanjima iz oblasti radnog prava koja se odnose na radne sporove, zaposlenje, pregovore izmedju zaposlenih i poslodavaca, kolektivne ugovore i sindikate.

Možemo Vam pružiti sveobuhvatnu pravnu pomoć od trenutka osnivanja kompanije u Srbiji. U praksi to znači da Vas možemo savetovati u vezi svih pitanja vezanih za radno pravo:

 • Ugovori o radu
 • Disciplinski i žalbeni postupci
 • Uzbunjivanje
 • Diskriminacija
 • Informisanje zaposlenih i konsultacije
 • Restruktuiranje i višak radne snage
 • Medijacija
 • Pregovori sa sindikatima tokom kolektivnog pregovaranja
 • Radni sporovi i sporovi povodom kolektivnih ugovora
 • Savetovanje u svim oblastima bezbednosti i zdravlja na radu
 • Priprema dokumentacije za izdavanja dozvola za rad stranaca

 

Cilj nam je da što više doprinosimo poslovanju naših klijenata, redovnim informisanjem o svim promenama propisa u oblasti radnog prava i pružanjem praktičnih saveta kako te promene utiču na poslovanje naših klijenata kao i kako da se te promene sprovedu.

Pročitajte više Zatvorite
Litigation​

Parnica

Stojimo Vam na raspolaganju za pružanje pravne podrške u privrednim odnosima uključujući i zastupanje klijenata pred sudovima i drugim državnim organima, u oblastima kao što su: finansije i bankarstvo, stečaj, osiguranje, intelektualna svojina, informacione tehnologije, projekti i izgradnja, nekretnine, trgovina, transport i špedicija, pomorski sporovi, profesionalna odgovornost.

Naše usluge se odnose na:

 • Savetovanje i zastupanje klijenata u svim fazama parničnog i izvršnog postupka
 • Analizu rizika vođenja postupka i upravljanje rizikom
 • Priprema i pripkupljanje dokaza, pripremanje tužbi, redovnih i vanrednih pravnih lekova, podnesaka i drugih zahteva
 • Savetovanje klijenata u vezi postojanja mogućnosti mirnog rešavanja sporova-posredovanje
 • Pripremanje, izrada i sprovođenje sudskih i vansudskih poravnanja

 

Pročitajte više Zatvorite
M & A

M & A

Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners savetuje klijente prilikom transakcija spajanja, pripajanja i preuzimanja privrednih društava, kao i u drugim povezanim oblastima.

Našim klijentima pružamo podršku kroz širok spektar usluga:

 • Pravna analizu društva “due diligence”
 • Izrada sporazuma o neobelodanjivanju poverljivih informacija
 • Sprovođenje i izrada dokumentacije prilikom transakcija
 • Pravna podrška nakon transakcije
 • Savetovanje prilikom promene upravljanja
 • Asistiranje prilikom kupovine/prodaje imovine ili celokupnog poslovanja
 • Savetovanje u vezi sa zajedničkim ulaganjem “Joint ventures”

Pročitajte više Zatvorite
Professional Liability

Profesionalna odgovornost

Naša advokatska kancelarija pruža pravne usluge koje se odnose na pravno savetovanje, upravljanje rizikom, medijaciju, sudske sporove i arbitražne postupke. Zahtevi za naknadu šteta koji proističu iz profesionalne odgovornosti imaju negativan uticaj na poslovanje kompanija i pojedinaca, a cilj našeg tima je da se taj uticaj prepozna kako se ne bi odražavao na njihove profesionalne licence, sertifikate, dozvole, ovlašćenja, itd.

Možemo Vam pomoći da identifikujete potencijalne probleme i rizike u okviru vaše delatnosti, kao i da razvijete zaštitne mere za sprečavanje nastanka mogućih zahteva i tužbi. U slučaju da do takvih zahteva ipak dođe, zaštitićemo vaše interese i pružiti vam punu pravnu podršku i u najsloženijim slučajevima.

Pročitajte više Zatvorite
Public Procurement

Javne nabavke

Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners savetuje i asistira klijentima u svim fazama postupka javnih nabavki.

Naše usluge izmedju ostalih obuhvataju izradu i pregled tenderske dokumentacije kao i obezbeđivanje sve neophodne dokumentacije za učestvovanje na tenderu.

U slučajevima povrede i zloupotrebe prava, zastupamo klijente pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u javnim nabavkama i podnosimo neophodne zahteve i druge dokumente u postupku zaštite prava ponuđača.

Pročitajte više Zatvorite
Real Estate​

Nepokretnosti

Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners savetuje klijente u svim transakcijama vezanim za nekretnine, kao i u drugim povezanim oblastima. Veliko iskustvo i stručnost u oblasti prometa nekretnina, omogućava nam da savetujemo klijente u velikom broju različitih transakcija u različitim sektorima, kao što su poslovni prostori, lokali, industrijski objekti, hoteli i rezidencijalni objekti.

Naše usluge obuhvataju:

 • Savetovanje i izradu ugovora o kupoprodaji nekretnina i ugovora o zakupu komercijalnih i rezidencijalnih objekata
 • Registraciju prava i zabeležbi u katastru nepokretnosti
 • Uspostavljanje, realizacija i brisanje hipoteke
 • Pružanje pravne pomoći klijentima u procedurama za dobijanje dozvola za izgradnju, zoniranje i registraciju pred nadležnim organima
 • Pravnu analizu dokumentacije i prava na nepokretnostima
 • Zastupanje u sporovima u vezi sa nekretninama

 

Pročitajte više Zatvorite
Taxation

Poresko pravo

Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners pruža širok spektar usluga u oblasti poreskog prava. Naši advokati blisko sarađuju sa finansijskim službama kako bi što bolje upoznali potrebe naših klijenta, a sve u cilju smanjenja poreskog opterećenja. Naše usluge savetovanja odnose se kako na vaše redovno tako i na vanredno poslovanje, a u vezi:

 • Poreza na dobit pravnih lica
 • PDV-a i carine
 • Poreza na imovinu
 • Poreskog planiranja
 • Zastupanja pred poreskim organima i sudovima
 • Optimiziranja poreskih obaveza i smanjenje poreskog rizika
 • Savetovanja o svim poreskim pitanjima, poreskim obavezama i poreskim prijavama


Naša advokatska kancelarija takođe pruža uslugu savetovanja stranim investitorima u pogledu dvostrukog oporezivanja. Naši advokati će Vam ukazati na postojanje mogućnosti primene ovih poreskih olakšica kao i svu dalju stručnu pomoć vezanu za dvostruko oporezivanje.

Pročitajte više Zatvorite