POLITIKA PRIVATNOSTI

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS, br. 87/2018“ – u daljem tekstu: „Zakon“) advokatska kancelarija Petrović Mojsić i Partneri (u daljem tekstu: „Advokatska kancelarija“) vodi računa o zaštiti podataka o ličnosti i privatnosti posetilaca ove internet stranice.

U cilju razumevanja svrhe i pravnog osnova obrade podataka o ličnosti, u narednom delu ćemo razvrstati lica na koje se podaci odnose po sledećim kategorijama:

  1. Posetioci internet stranice

Podaci o ličnosti se ne otkrivaju prilikom korišćenja naše internet stranice. Podaci koje evidentiramo odnose se na podatke koje dostavlja snabdevač uslugom interneta korisnika internet stranice, a naročito IP adresa i dužina trajanja posete korisnika. Isključiva svrha analize ovih podataka jeste statističe prirode i u druge svrhe podaci se ne koriste.

  1. Klijenti, kandidati za posao, poslovni partneri i slične kategorije lica

Podaci o ličnosti nabrojanih i sličnih kategorija lica prikupljaju se uz izričito odobrenje lica koje se daje u vezi sa uslugama Advokatske kancelarije. Ovi podaci se koriste u tačno određene svrhe (poput obezbeđivanja tražene usluge klijentima; u cilju uspostavljanja potencijalne saradnje sa kandidatima za posao; u cilju održavanja saradnje sa poslovnim partnerima ), a sve u skladu sa važećim propisima.

Prikupljeni podaci o ličnosti se ne otkrivaju trećim neovlašćenim licima.

U pogledu obrade podataka o ličnosti, naši klijenti, kandidati za posao, poslovni partneri i slične kategorije lica imaju prava zagatantovana Zakonom, a posebno:

  • pravo na pristup podacima o ličnosti (traženje informacija o podacima o ličnosti koje su zabeležene i sačuvane u našim evidencijama, pravo na kopiju podataka o ličnosti);
  • pravo na ispravku podataka o ličnosti (ispravljanje netačnih podataka o ličnosti bez odlaganja, dopuna nepotpunih podataka o ličnosti);
  • pravo na ograničenje obrade (kada se osporava tačnost obrade podataka o ličnosti; ako lice zahteva ograničenje umesto brisanja; ako je obrada nezakonita);
  • pravo na prenosivost podataka;
  • pravo na prigovor;
  • pravo na povlačenje pristanka;
  • pravo na brisanje podataka o ličnosti (u slučaju da su podaci postali nepotrebni za ostvarivanje svrhe za koju su prikupljeni, usled povlačenja pristanka za obradu podataka, kao i u slučaju protivljenja obradi podataka u skladu sa Zakonom);
  • pravo na podnošenje žalbe nadležnom organu – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

U slučaju korišćenja svojih prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti, molimo da nam se obratite putem imejl adrese: [email protected]. Molimo da nas putem navedene adrese kontaktirate i ukoliko imate bilo kakva pitanja/primedbe u vezi obrade podataka o Vašoj ličnosti.

Sve buduće izmene ove politike privatnosti će biti objavljene na našoj internet stranici.

 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Podaci koji se nalaze na ovoj Internet stranici su opšteg informativnog karaktera i ne mogu se koristiti kao izvor pravnih saveta ili bilo koje druge vrste saveta u bilo koju svrhu.

Pravni savet je potrebno potražiti od advokata naše advokatske kancelarije, te se u skladu sa tim Advokatska kancelarija odriče bilo kakve odgovornosti od postupanja/nepostupanja korisnika ove internet stranice na osnovu podataka predstavljenih na njoj, a bez prethodne konsultacije naših advokata u odgovarajućem obliku, kojim bi se zasnovao odnos između advokata i klijenta.

Pre objavljivanja, svi podaci se pažljivo proveravaju, a Advokatska kancelarija nastoji da redovno ažurira sve podatke, u svrhu njihove tačnosti. I pored toga, Advokatska kancelarija se izričito odriče odgovornosti koja se tiče oslanjanja posetilaca ove internet stranice na podatke i pravna mišljenja koja su objavljena na njoj. Takođe, rezultati ostvareni u prošlosti ne predstavljaju garanciju sličnog ishoda u budućnosti.

Ova internet stranica može sadržati linkove prema spoljnim internet stranicama, kao što i spoljne internet stranice mogu sadržati linkove prema ovoj internet stranici. Naša Advokatska kancelarija nije odgovorana za sadržaj tih spoljnih internet stranica i odriče se svake odgovornosti u vezi sa njima.

 

AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA

Objavljeni članci, kao i ostali sadržaj ove internet stranice predmet je zaštite autorskih prava i namenjen je isključivo privatnoj upotrebi, te se kao takav se ne sme koristiti protivno odredbama zakona kojima se uređuje zaštita intelektualne svojine, odnosno bez prethodnog odobrenja autora.

Zaštićena su sva prava intelektualne svojine, a naročito pravo na korišćenje, umnožavanje, puštanje u promet i prevođenje.