3-Minuta-Tekst

STALNO NASTANJENJE

Dana 05.01.2024. godine na snagu stupa novi Pravilnik o odobravanju stalnog nastanjenja („Sl. glasnik RS“, br. 118/2023).

Kako su izmenama i dopunama Zakona o strancima („Službeni glasnik RS“, br. 24/18, 31/19 i 62/23), o kojima smo ranije pisali uvedena dva nova osnova za podnošenje zahteva za stalno nastanjenje, tako su i u Pravilnik unete odredbe u vezi sa uslovima za odobrenje stalnog nastanjenja za te dve kategorije stranaca, odnosno za stranca koji je srpskog porekla i stranca kome je odobreno pravo na azil u Republici Srbiji.

Dokumentacija koja se podnosi za stalno nastanjenje

Kao dokaz o opravdanosti zahteva za stalno nastanjenje za stranca koji je srpskog porekla, prilaže se, odnosno pribavlja se:

  • domaća javna isprava ili strana javna isprava koja, u skladu sa zakonom, ima dokaznu snagu domaće javne isprave, kojom se može utvrditi srpsko poreklo podnosioca zahteva;
  • krštenica Srpske pravoslavne crkve, koju je izdala eparhija ili parohija crkve, iz koje se može utvrditi srpsko poreklo podnosioca zahteva, odnosno njegovog pretka.

Kao dokaz o opravdanosti zahteva za stalno nastanjenje za stranca kome je odobreno pravo na azil u Republici Srbiji, prilaže se, odnosno pribavlja se:

  • rešenje kojim se strancu, u skladu sa zakonom odobrava pravo na azil u Republici Srbiji;
  • kopija lične karte lica kome je odobreno pravo na azil.

Rokovi za podnošenje zahteva za stalno nastanjenje

Novim Pravilnikom propisani su i rokovi u kojima se podnosi zahtev za odobrenje stalnog nastanjenja, pa tako:

  1. Stranac koji ispunjava opšte uslove za odobrenje stalnog nastanjenja zahtev podnosi najranije 60 dana pre isteka propisanog uslova od tri godine neprekidnog privremenog boravka, a najkasnije do isteka roka važenja odobrenog privremenog boravka, odnosno jedinstvene dozvole.
  2. Ako se radi o posebnim slučajevima propisanim članom 68. Zakona o strancima zahtev se podnosi za vreme zakonitog boravka na teritoriji Republike Srbije.
  3. Ako se radi o strancu koji u Republici Srbiji boravi po osnovu prava na azil, zahtev se podnosi ako boravi na teritoriji Republike Srbije neprekidno duže od tri godine po osnovu odobrenog prava na azil.

Sredstva za izdržavanje

Izmena je uneta i u listu dokumentacije kojom stranac dokazuje da ima obezbeđena sredstva za izdržavanje.

Kao i dao sada, stranac će moći da koristi potvrdu ili izvod o posedovanju sredstava na računu banke, u visini minimalne zarade koja je propisana u Republici Srbiji, s tim što je brisan deo da se sredstva moraju nalaziti na računu banke koja je registrovana u Republici Srbiji.

Takođe, ukoliko stranac kao dokaz o posedovanju sredstava za izdržavanje prilaže overenu garanciju poslodavca ili fizičkog lica koji je član domaćinstva stranca koji je podneo zahtev da će snositi troškove izdržavanja stranca, uz nju će morati da priloži i dokaz da davalac garancije poseduje sredstva, što ranije nije bio slučaj.

Isto važi kada stranac kao dokaz o zdravstvenom osiguranju prilaže overenu garanciju poslodavca ili fizičkog lica da će pokriti troškove pružanja hitne medicinske pomoći, odnosno lečenja hroničnih bolesti stranca.

Izvod iz matične knjige venčanih

Ukoliko se kao dokaz opravdanosti zahteva za stalno nastanjenje prilaže izvod iz matične knjige venčanih, prethodnim pravilnikom je bilo propisano da on ne može biti stariji od 6 meseci, dok novi Pravilnik više ne sadrži to ograničenje, pa samim tim izvod može biti i stariji.

Maloletnici

Ukoliko se zahtev za odobrenje stalnog nastanjenja podnosi za maloletnika, kome je jedan od roditelja državljanin Republike Srbije ili stranac kome je odobreno stalno nastanjenje, potrebno je prisustvo oba roditelja ili jednog roditelja uz overenu saglasnost drugog roditelja, kao i do sada.

Međutim, ako je pravnosnažnom presudom dete dodeljeno na staranje roditelju koji podnosi zahtev za odobrenje stalnog nastanjenja za maloletno dete ili ako je drugi roditelj nepoznat ili je umro ili je potpuno lišen roditeljskog prava, odnosno poslovne sposobnosti, ne pribavlja se saglasnost drugog roditelja.

Izuzetno, zahtev za maloletnika bez pratnje kome je odobreno pravo na azil u Republici Srbiji, podnosi staratelj ili zakonski zastupnik maloletnika, u prisustvu maloletnika bez pratnje kome je odobreno pravo na azil. Za sva pitanja u vezi sa postupkom odobravanja stalnog nastanjenja u Republici Srbiji kancelarija Petrović Mojsić & Partners vam stoji na raspolaganju.

Advokat Petra Ugrčić

Advokatska kancelariji Petrović Mojsić & Partners