3-Minuta-Tekst

IZMENE ZAKONA O STRANCIMA DONOSE NIZ OLAKŠICA

Nedavno usvojene izmene i dopune Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca predstavljaju značajan korak ka olakšanju procesa zakonitog boravka, rada i integracije stranih državljana u Srbiji.

Ove progresivne promene ne samo da pojednostavljuju pravne procedure, već i smanjuju administrativna opterećenja za one koji žele da borave i rade u našoj zemlji.

ZBOG ČEGA SE MENJA ZAKON?

U zapadnim društvima i Evropskoj uniji, kao i u mnogim međudržavnim unijama, sloboda kretanja ljudi i kapitala odavno je jedan od stubova na kojima države tih regiona baziraju svoj prosperitet. Kako bi Srbija poboljšala svoj položaj u oblasti rada, donesen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima

Nova zakonska rešenja, liberalnija od prethodnih, u velikoj meri olakšavaju dolazak, boravak i rad stranaca u Republici Srbiji.

JEDINSTVENA DOZVOLA

Jedinstvena dozvola za boravak i rad je novi institut koji je uveden izmenama i dopunama Zakona o strancima. U pitanju je isprava koju strancima izdaje MUP Republike Srbije, a čija procedura objedinjuje (do sada odvojene) postupke sticanja prava na boravak i rad u Republici Srbiji.

Pored znatnog pojednostavljenja postupka, procedura sticanja jedinstvene dozvole donosi uštedu vremena, ali i smanjenja izdataka za administrativne takse.

Postupak dobijanja jedinstvene dozvole je u potpunosti digitalizovan, a odvija se pred samo jednim državnim organom.

Uz zahtev za sticanje jedinstvene dozvole je potrebno priložiti važeću putnu ispravu, dokaz o opravdanosti zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole – ugovor kojim se dokazuje ispunjenost uslova za zaposlenje, kao i dokaz o adresi boravišta. Dokazi se prilažu u formi elektronskog dokumenta u originalu ili u formi digitalizovanog dokumenta.

Do sada, stranac je prvo morao da podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka Upravi za strance ili nadležnoj područnoj policijskoj upravi, prema adresi boravišta. Uz zahtev se podnosila obavezna dokumentacija za odobrenje privremenog boravka po svakom osnovu (pasoš, dokaz o sredstvima za izdržavanje, prijava adrese, dokaz o zdravstvenom osiguranju, dve fotografije, administrativna taksa), ali i ugovor kojim se dokazuje ispunjenost uslova za zaposlenje, kao i izveštaj organizacije nadležne za poslove zapošljavanja o ispunjenost uslova za zaposlenje.

Nakon sticanja odobrenja za privremeni boravak, radi zakonitog početka obavljanja delatnosti, poslodavac stranca je morao podneti zahtev za posredovanje u zapošljavanju (za radno mesto stranca) Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Nacionalna služba je, u roku od 10 dana od dana podnošenja zahteva, vršila test tržišta rada. Testom tržišta rada Nacionalna služba utvrđuje da li postoje nezaposlena lica na evidenciji NSZ, a koja odgovaraju zahtevima poslodavca za konkretno radno mesto. O rezultatima testa Nacionalna služba za zapošljavanje sastavlja izveštaj koji dostavlja poslodavcu stranca. U roku od 3 dana od dana prijema izveštaja, poslodavac je dostavljao NSZ obrazac obaveštenja o postupanju po izveštaju, zajedno sa zahtevom za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje.

Novo rešenje – postupak izdavanja jedinstvene dozvole je hitan – rešava se u roku od 15 dana. Predviđeno je i uspostavljanje javnog portala, na kom će biti moguće, na jednom mestu, naći sve potrebne informacije u vezi sa ulaskom, boravkom i radom stranaca u Srbiji.

PRIVREMENI BORAVAK

Radi povećanja pravne sigurnosti, privremeni boravak se strancu može odobriti na period do 3 godine, dok je dosadašnji maksimum bio godinu dana. Jedinstvena dozvola se, takođe, izdaje sa rokom važenja od 3 godine. Jedinstvenom dozvolom je zamenjena nalepnica privremenog boravka, koja se lepi u pasoš stranca kome je odobren privremeni boravak u Srbiji.

Dosadašnjim zakonskim rešenjem, ukoliko je želeo produženje boravka u Srbiji, stranac je zahtev za produženje morao da podnese najmanje 30 dana pre dana isteka važećeg privremenog boravka. Novim zakonskim rešenjem se ovaj rok produžava, pa se zahtev može podneti sve do poslednjeg dana odobrenog privremenog boravka.

Veliki administrativni ustupak je i mogućnost koja do sada nije postojala – zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole za boravak i rad, osim samog zaposlenog, može da podnese i poslodavac u ime stranca (čak može i za više stranaca), kao i drugo lice koje stranac ovlasti.

Mogućnost za rad u Srbiji omogućen je, po drugim osnovama, i mimo jedinstvene dozvole za boravak i rad, kategorijama lica koja su u zakonu pobrojana (stranci sa odobrenim privremenim boravkom po osnovu spajanja porodice sa državljaninom Republike Srbije, po osnovu posedovanja nepokretnosti, po osnovu studiranja i dr).

Izdavanjem biometrijskog dokumenta, strancima je omogućen pristup i korišćenje servisa eUprava, pa je, sledstveno tome, stvorena mogućnost korišćenja elektronskog potpisa.

STALNI BORAVAK

Da bi dobio mogućnost stalnog boravka na teritoriji Republike Srbije, stranac je, prema prethodnom zakonskom rešenju, bio obavezan da provede pet godina neprekidnog boravka u Republici Srbiji, na odobrenom privremenom boravku.

Novim rešenjem, propisan minimum za sticanje ove mogućnosti je tri godine neprekidnog privremenog boravka stranca u Srbiji. Stranac sa odobrenim stalnim boravkom u Republici Srbiji je sada oslobođen posebnih formalnosti u vezi sa pribavljanjem lične radne dozvole. O postupku sticanja prava svojine stranaca na nepokretnosti u Republici Srbiji smo već pisali.

Novina je i da lična karta za stranca, koja se izdaje stalno nastanjenom strancu u Srbiji, od sada predstavlja i dozvolu za stalno nastanjenje stranca. Lična karta za stranca se obnavlja na svakih 5 godina, bez ispitivanja da li stranac ispunjava uslove za odobrenje stalnog boravka, pri svakom daljem produženju. Ovo rešenje znači i prestanak izdavanja nalepnice o odobrenom stalnom nastanjenju.

Ovim zakonom je predviđen novi osnov za sticanje prava na stalni boravak u Republici Srbiji – srpsko poreklo. Zakonodavac nije precizirao stepen srodstva stranog državljanina sa državljaninom Republike Srbije, pa ostaje pitanje koliko će se ekstenzivno tumačiti u praksi pojam porekla. Takođe, strancima koji su u Srbiji proveli najmanje 3 godine po osnovu odobrenog prava na azil, otvara se mogućnost za dobijanje dozvole za stalni boravak u Republici Srbiji. Sama procedura uzimanja biometrijskih podataka, radi izrade jedinstvene dozvole, doprinosi sigurnosnom aspektu.

ZAKLJUČAK

Naša zemlja je napravila značajan korak napred ka usklađivanju sa standardima Evropske unije, omogućavajući lakšu integraciju stranih državljana. Najnovije izmene Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca donose pojednostavljenu proceduru, olakšavaju administrativno breme za strane državljane  i snažno doprinose našoj zemlji da postane privlačna destinacija za talente iz različitih oblasti.

Zakonska rešenja u vezi sa izdavanjem jedinstvene dozvole i izdavanjem biometrijskih dokumenata strancima, usled stvaranja tehničkih uslova za primenu ovih odredaba, počeće da se primenjuju od 1. februara 2024. godine.

Ukoliko vam je potrebno savetovanje u vezi sa zakonitim boravkom, radom i integracijom stranih državljana u Srbiji, kancelarija Petrović Mojsić & Partners vam stoji na raspolaganju.

Aleksandar Popović