ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE

Ovih dana vodi se javna debata o razmatranju mogućih rešenja u oblasti zaštite konkurencije, radi daljeg usklađivanja sa domaćim i propisima Evropske Unije. Važeći Zakon o zaštiti konkurencije („Službeni Glasnik RS“, br. 51/2009 i 95/2013) (u daljem tekstu: Zakon), usklađen je sa Uredbom 1/2003 o primeni pravila o konkurenciji. Evropska Unija je nedavno usvojila potpuno nov akt – Direktivu 1/2019, koja će nacionalnim telima omogućiti efikasniju primenu pravila sadržanih u Uredbi 1/2003.

Pročitajte više

NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI FINANSIJSKIH TRANSAKCIJA

Zakon o finansijskom obezbeđenju (u daljem tekstu: Zakon) koji je po hitnom postupku usvojila Narodna Skupština Republike Srbije 8. juna 2018. godine, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine, uvodi potpuno nove institute, sа ciljem da se utvrde jasna pravila za ugovaranje, evidentiranje i izvršenje sredstava obezbeđenja u finansijskim transakcijama.

Pročitajte više

IZMENA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je dana 09.11.2018. godine Zakon o izmenama Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 49/13 – US, 74/13 – US i 55/14) – „u daljem tekstu Zakon“.

Pročitajte više

IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Skupština Republika Srbije je nedavno usvojila izmene Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o ozakonjenju, kao i novi Zakon o građevinskim proizvodima, koji set propisa bi trebalo da dovede do efikasnije funkcionisanja sektora građevine.Smatra se da će izmene Zakona o planiranju i izgradnji stimulsati pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju, odnosno da će se veliki broj domaćih i stranih privrednih subjekata formirati radi realizacije novih građevinskih i drugih projekata.

Pročitajte više

OBAVEZE POSLODAVCA U POSTIZANJU BEZBEDNOSTI NA RADU

Bezbedna radna sredina je imperativ u vremenu kad su nezgode i propusti sve učestaliji.
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017) predvideo je kao jednu od mera za dostizanje bezbedne radne sredine obučavanje zaposlenih u pružanju prve pomoći.

Pročitajte više