NOVI ZAKON O IGRAMA NA SREĆU REPUBLIKE SRBIJE

Početkom primene novog Zakona o igrama na sreću („Sl glasnik RS“, br. 18/2020 – u daljem tekstu: „Zakon“) stupile su na snagu značajne novine u ovoj oblasti, a počeli su i da teku rokovi kojima su priređivači igara na sreću obavezani da usklade svoje poslovanje sa odredama novog Zakona.

Pročitajte više

EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA I FAKTIČKA EKSPROPRIJACIJA

Eksproprijacija nepokretnosti regulisana je Zakonom o eksproprijaciji („Sl. glasnik RS“, br. 53/95, „Sl. list SRJ“, br. 16/2001 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 20/2009, 55/2013 – odluka US i 106/2016 – autentično tumačenje, U daljem tekstu: „Zakon“). Predmet eksproprijacije mogu biti zemljišta, zgrade i drugi građevinski objekti, (U daljem tekstu: „Nepokretnosti“).Eksproprijacijom može da se ustanovi i službenost na Nepokretnosti ili zakup na zemljištu na određeno vreme (nepotpuna eksproprijacija).

Pročitajte više

OTPUST IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE – NOVINE I PRAKSA

Od donošenja Zakona o državljanstvu Republike Srbije zajedno sa izmenama i dopunama navedenog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 90/2007 i 24/2018), kao i od objavljivanja našeg poslednjeg teksta na ovu temu poslednjeg teksta na ovu temu , došlo je do znatne promene prakse i načina postupanja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u postupcima za otpust iz srpskog državljanstva.

Pročitajte više

NOVI ZAKON O TRGOVINI I IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI

Narodna skupština RS usvojila je dana 22. jula 2019. godine dva usko povezana zakona, Zakon o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019). Zakon o trgovini stupa na snagu 30. jula 2019. godine, osim odredbe člana 34. stav 8. ovog zakona koja se primenjuje od 31. januara 2020. godine. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini stupa na snagu takođe 30. jula 2019. godine, osim odredaba člana 2. ovog zakona (novi član 5a) i člana 8. ovog zakona (u delu izmenjenog člana 21. st. 3. i 4), koje se primenjuju od dana ulaska Republike Srbije u Evropsku uniju.

Pročitajte više

ODGOVORNOST I DUŽNOST DIREKTORA PREMA PRIVREDNOM DRUŠTVU

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018 u daljem tekstu: „Zakon“), direktor privrednog društva u poslovima koje preduzima u ime i za račun privrednog društva, dužan je da se pridržava određenih načela, u suprotnom odgovara za nastalu štetu prema društvu, a pravo na podnošenje tužbe, osim samog privrednog društva imaju i članovi društva.

Pročitajte više