EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA I FAKTIČKA EKSPROPRIJACIJA

Eksproprijacija nepokretnosti regulisana je Zakonom o eksproprijaciji („Sl. glasnik RS“, br. 53/95, „Sl. list SRJ“, br. 16/2001 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 20/2009, 55/2013 – odluka US i 106/2016 – autentično tumačenje, U daljem tekstu: „Zakon“). Predmet eksproprijacije mogu biti zemljišta, zgrade i drugi građevinski objekti, (U daljem tekstu: „Nepokretnosti“).Eksproprijacijom može da se ustanovi i službenost na Nepokretnosti ili zakup na zemljištu na određeno vreme (nepotpuna eksproprijacija).

Pročitajte više

OTPUST IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE – NOVINE I PRAKSA

Od donošenja Zakona o državljanstvu Republike Srbije zajedno sa izmenama i dopunama navedenog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 90/2007 i 24/2018), kao i od objavljivanja našeg poslednjeg teksta na ovu temu poslednjeg teksta na ovu temu , došlo je do znatne promene prakse i načina postupanja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u postupcima za otpust iz srpskog državljanstva.

Pročitajte više

NOVI ZAKON O TRGOVINI I IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI

Narodna skupština RS usvojila je dana 22. jula 2019. godine dva usko povezana zakona, Zakon o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019). Zakon o trgovini stupa na snagu 30. jula 2019. godine, osim odredbe člana 34. stav 8. ovog zakona koja se primenjuje od 31. januara 2020. godine. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini stupa na snagu takođe 30. jula 2019. godine, osim odredaba člana 2. ovog zakona (novi član 5a) i člana 8. ovog zakona (u delu izmenjenog člana 21. st. 3. i 4), koje se primenjuju od dana ulaska Republike Srbije u Evropsku uniju.

Pročitajte više

ODGOVORNOST I DUŽNOST DIREKTORA PREMA PRIVREDNOM DRUŠTVU

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018 u daljem tekstu: „Zakon“), direktor privrednog društva u poslovima koje preduzima u ime i za račun privrednog društva, dužan je da se pridržava određenih načela, u suprotnom odgovara za nastalu štetu prema društvu, a pravo na podnošenje tužbe, osim samog privrednog društva imaju i članovi društva.

Pročitajte više

ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE

Ovih dana vodi se javna debata o razmatranju mogućih rešenja u oblasti zaštite konkurencije, radi daljeg usklađivanja sa domaćim i propisima Evropske Unije. Važeći Zakon o zaštiti konkurencije („Službeni Glasnik RS“, br. 51/2009 i 95/2013) (u daljem tekstu: Zakon), usklađen je sa Uredbom 1/2003 o primeni pravila o konkurenciji. Evropska Unija je nedavno usvojila potpuno nov akt – Direktivu 1/2019, koja će nacionalnim telima omogućiti efikasniju primenu pravila sadržanih u Uredbi 1/2003.

Pročitajte više

NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI FINANSIJSKIH TRANSAKCIJA

Zakon o finansijskom obezbeđenju (u daljem tekstu: Zakon) koji je po hitnom postupku usvojila Narodna Skupština Republike Srbije 8. juna 2018. godine, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine, uvodi potpuno nove institute, sа ciljem da se utvrde jasna pravila za ugovaranje, evidentiranje i izvršenje sredstava obezbeđenja u finansijskim transakcijama.

Pročitajte više

IZMENA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je dana 09.11.2018. godine Zakon o izmenama Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 49/13 – US, 74/13 – US i 55/14) – „u daljem tekstu Zakon“.

Pročitajte više