ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 3. novembra 2015. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, kojim je predviđena obaveza poslodavca da odmah od nastanka, usmeno i u pismenoj formi prijavi nadležnoj inspekciji rada izvođenje radova radi otklanjanja velikih kvarova ili havarija na objektu, koji mogu da ugroze funkcionisanje tehničko-tehnoloških sistema ili obavljanje delatnosti.

Pročitajte više

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST

Narodna skupština Republike Srbije na sednici Sedamnaestog vandrednog zasedanja u 2015. godini, donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost . Zakon je stupio na snagu 04.10.2015. godine, a primenjuje se od 15.10.2015. godine osim odredaba člana 29. koje se primenjuju od 1. januara 2016. godine i odredaba čl. 25, 27. stav 1. i 30. koje se primenjuju od 1. januara 2017. godine.

Pročitajte više

INICIJATIVA ZA OCENU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI

Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) podnela je Ustavnom sudu Inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 68/2015 – dalje: Zakon) uz obrazloženje da je u suprotnosti sa pojedinim članovima Zakona o radu(„Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) i Ustava Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 98/2006)

Pročitajte više

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Zaštitnik građana i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti podneli su, 30. septembra 2015. godine, predlog Ustavnom sudu da proglasi neustavnom, kao diskriminatornu, odredbu Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 68/2015 – dalje: Zakon), prema kojoj ženama po sili zakona prestaje radni odnos ranije nego muškarcima.

Pročitajte više

ZAKON O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 3. novembra 2015. godine Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti, kojim je posebno uređena zaštita maloletnih lica, time što se zabranjuje upućivanje zaposlenih mlađih od 18 godina, osim kada je Zakonom drugačije određeno, a zabranjeno je i ustupanje zaposlenih stranom licu kog koga je upućeno na rad ili nekom drugom stranom licu.

Pročitajte više