3-Minuta-Tekst

USKLAĐIVANJE PONUĐAČA SA ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA-REGISTAR PONUĐAČA

U skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/19), pravna lica i preduzetnici koji su registrovani u Registru ponuđača kod Agencije za privredne registre imaju obavezu da do 1. jula 2020. godine podnesu zahtev za izdavanje potvrde o nepostojanju osnova za isključenje iz postupka javne nabavke.

Zahtev za izdavanje potvrde može podneti registrovani zastupnik pravnog lica, odnosno preduzetnik ili lice ovlašćeno od strane zastupnika pravnog lica za podnošenje zahteva, odnosno lice ovlašćeno od strane preduzetnika.

Uz zahtev se obavezno podnose i potvrde nadležnih organa na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost uslova za učestvovanje u postupcima javnih nabavki, a koje ne mogu biti starije od dva meseca od dana podnošenja. Zakonom o javnim nabavkama propisano je koja dokumentacija se mora podneti prilikom podnošenja zahteva. Tako, pravna lica prilikom podnošenja zahteva prilažu:

  • potvrdu nadležnog Osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište pravnog lica, kojom se potvrđuje da ponuđač u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava nije pravnosnažno osuđen, osim ako pravnosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku javne nabavke, za tačno određena krivična dela;
  • potvrdu nadležnog Višeg suda na čijem području se nalazi sedište pravnog lica, kojom se potvrđuje da ponuđač u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava nije pravnosnažno osuđen, osim ako pravnosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku javne nabavke, za tačno određena krivična dela;
  • potvrdu Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu za organizovani kriminal kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neka od tačno određenih krivičnih dela;
  • potvrdu Posebnog odeljenja viših sudova u Beogradu, Novom Sadu, Nišu ili Kraljevu za suzbijanje korupcije (tačnije potvrdu onog suda na čijoj teritoriji se nalazi sedište privrednog subjekta), kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neka od tačno određenih krivičnih dela;
  • izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik nije osuđivan, se dostavlja samo ako se zakonski zastupnik nalazi u kaznenoj evidenciji;
  • potvrdu nadležnog poreskog organa da je ponuđač izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uključujući sve nastale kamate i novčane kazne,
  • potvrdu nadležnog poreskog organa lokalne samouprave da je ponuđač izmirio dospele obaveze javnih prihoda ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uključujući sve nastale kamate i novčane kazne.

Sa druge strane, preduzetnici prilikom podnošenja zahteva prilažu sledeće potvrde:

  • izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da fizičko lice registrovano kao preduzetnik nije osuđivano, se dostavlja samo ako se lice nalazi u kaznenoj evidenciji;
  • potvrdu nadležnog poreskog organa da je preduzetnik izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uključujući sve nastale kamate i novčane kazne;
  • potvrdu nadležnog poreskog organa lokalne samouprave da je preduzetnik izmirio dospele obaveze javnih prihoda ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uključujući sve nastale kamate i novčane kazne.

Ukoliko pravna lica, odnosno preduzetnici ne dostave potrebnu dokumentaciju u propisanom roku, Agencija za privredne registre izvršiće njihovo brisanje iz Registra ponuđača po službenoj dužnosti.

Advokat Stefan Mojsić

Informacije sadržane u ovom tekstu su pružene samo za svrhu opšte informisanosti, nisu pružene i ne mogu se smatrati za pravno mišljenje ili pravni savet. Shodno navedenom, Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners odriče svaku odgovornost i ne prihvata bilo kakvu obavezu za posledice koje može pretrpeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na osnovu informacija sadržanih u ovom tekstu.