3-Minuta-Tekst

BORAVAK STRANACA U REPUBLICI SRBIJI

Boravak stranaca u Republici Srbiji reguliše Zakon o strancima(„Sl. glasnik RS“, br. 97/2008)(U daljem tekstu: „Zakon”).

Zakon uređuje i poznaje tri vrste boravka:(1) boravak do 90 dana; (2) privremeni boravak; (3) stalno nastanjenje.

Za boravak do 90 dana, sa vizom ili bez nje, strancu nije potrebno posebno odobrenje Ministarstva unutrasnjih poslova(U daljem tekstu: „MUP“), koje je inače nadležno za posloveu vezi boravka stranaca u Republici Srbiji. Bez obzira što za ovu vrstu boravka nije potrebno posebno odobrenje MUP-a, stranac ili pružalac usluge smeštaja u kome stranac boravi dužan je da nadležnom organu prijavi boravak ili promenu adrese smeštaja u roku od 24 časa od dolaska u mesto boravišta, odnosno od dana promene smeštaja. Obavezno prijavljivanje boravišta, smeštaja, prebivališta i promena adrese stana stranca olakšano je zakonskim rešenjem prema kome prijavljivanje boravka može da se vrši i elektronskom poštom.

Privremeni boravak, u trajanju dužem od 90 dana, a do godinu dana i uz mogućnost produžavanja na isti period, odobrava MUP strancu koji uz zahtev priloži dokaze, (I) da ima dovoljno sredstava, (II) da je zdravstveno osiguran i (III) da je svrha boravka opravdana, odnosno saglasna Zakonom predviđenim razlozima (rad, profesionalna delatnost, školovanje, obrazovno-naučne aktivnosti, spajanje porodice i dr). Zahtev za produženje privremenog boravka, stranac podnosi nadležnom organu, najkasnije 30 dana, pre isteka roka važenja privremenog boravka. Odobrenje privremenog boravka unosi se u putnu ispravu stranca. Rok važenja putne isprave mora biti najmanje šest meseci duži od roka na koji se izdaje odobrenje.

Stalno nastanjenje MUP može da odobri (pod jednim od uslova) strancu: (I) koji je do dana podnošenja zahteva boravio duže od pet godina u Republici Srbiji na osnovu odobrenja za privremeni boravak, (II) koji je najmanje tri godine u braku sa državljaninom Republike Srbije, ili strancem koji ima stalno nastanjenje,(III) maloletniku na privremenom boravku u Republici Srbiji, ako mu jedan od roditelja ima naše državljanstvo ili stalno nastanjenje, a drugi da saglasnost,(IV) koji je poreklom sa teritorije Republike Srbije, (V)kome se stalno nastanjenje može odobriti iz razloga humanosti ili kad to predstavlja interes za Republiku Srbiju.

Za navedene vrste boravka za koje je neophodno pribaviti odobrenje uz zahtev prilaže se i određena dokumentacija, kao dokaz osnovanosti zahteva, a koja se razlikuje u zavisnosti od osnova boravka, kao što je npr. rešenje o registraciji firme i potvrda poslovne banke o prometu na računu, kada je osnovosnivanje pravnog lica, predstavništva ili banke.

Naša advokatska kancelarija stoji Vam na raspolaganju za sva dalja pitanja u vezi savetovanja, podnošenja zahteva, neophodne dokumentacije i ostalog.

Advokat Damir Petrović

Informacije sadržane u ovom tekstu su pružene samo za svrhu opšte informisanosti, nisu pružene i ne mogu se smatrati za pravno mišljenje ili pravni savet. Shodno navedenom, Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners odriče svaku odgovornost i ne prihvata bilo kakvu obavezu za posledice koje može pretrpeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na osnovu informacija sadržanih u ovom tekstu.