3-Minuta-Tekst

OTPUST IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE

Otpust iz državljanstva Republike Srbije regulisan je Zakonom o državljanstvu („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 i 90/2007) (U daljem tekstu: „Zakon“).

Državljaninu Republike Srbije, državljanstvo Republike Srbije može prestati otpustom u skladu sa Zakonom. Postupak za prestanak državljanstva pokreće se zahtevom koji se podnosi nadležnoj policijskoj upravi, lično ili preko punomoćnika. Za lice lišeno poslovne sposobnosti zahtev podnosi staralac, a za dete do navršene 18. godine života zahtev podnosi roditelj, s tim što je za dete starije od 14. godina potrebna i njegova saglasnost.

Zahtev za otpust može da podnese državljanin Republike Srbije ako ispunjava sledeće uslove: (i) da je navršio 18 godina života, (ii) da nema smetnji u pogledu vojne obaveze, (iii) da je izmirio poreze i druge zakonske obaveze u Republici Srbiji, (iv) da je regulisao imovinskopravne obaveze iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i dece prema licima koja žive u Republici Srbiji, (v) da se protiv njega u Republici Srbiji ne vodi krivični postupak za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, a ako je u Republici Srbiji osuđen na kaznu zatvora da je tu kaznu izdržao, (vi) da ima strano državljanstvo ili dokaz da će biti primljen u strano državljanstvo.

Za državljane Republike Srbije, koji su izvršili zakonsku obavezu uvođenja u vojnu evidenciju ili koji su izvršili vojnu obavezu, ne postoji smetnja za otpust iz državljantsva Republike Srbije.

Prilikom podnošenja zahteva za otpust preko nadležne policijske uprave, uz uredno popunjen zahtev za otpust, potrebno je priložiti i sledeću dokumentaciju: (i) uverenje o državljanstvu Republike Srbije ili izvod iz matične knjige rođenih, (ii) dokaz o stranom državljanstvu ili garanciji da će biti primljen u strano državljanstvo (i za dete ukoliko je obuhvaćeno zahtevom roditelja), (iii) dokaz da nema smetnji u pogledu vojne obaveze, (iv) overenu pisanu saglasnost drugog roditelja, ukoliko se istim zahtevom traži otpust iz državljanstva i za decu do navršene 18 godine godine života, (v) pisanu saglasnost deteta starijeg od 14 godina, koju potpisuje pred ovlašćenim licem nadležnog organa u Republici Srbiji, (vi) pravosnažna sudska odluka o razvodu (ako su roditelji razvedeni), (vii) mišljenje nadležnog organa starateljstva u Republici Srbiji, ako drugi roditelj ne da saglasnost za otpust deteta iz državljanstva, ili je nepoznatog prebivališta, ili je lišen poslovne sposobnosti ili roditeljskog prava, (viii) rešenje o potpunom usvojenju deteta u slučajevima kada se traži otpust iz državljanstva Republike Srbije za usvojenika do navršene 18. godine života, (ix) uverenje da se protiv podnosioca ne vodi krivični postupak u Republici Srbiji, (x) uverenje da je izmirio poreze i doprinose, (xi) uverenje Centra za socijalni rad da je podnosilac izmirio imovinsko pravne obaveze iz odnosa roditelja i dece, (xii) uverenje iz policijske uprave o činjenicama iz kaznene evidencije, (xiii) uverenje da je podnosilac izmirio obaveze po osnovu penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, (xiv) fotokopija lične karte ili pasoša i (xv) dokaz o uplaćenoj taksi za rešavanje po zahtevu.

Naša advokatska kancelarija stoji Vam na raspolaganju za sva dalja pitanja u vezi savetovanja, podnošenja zahteva, neophodne dokumentacije i ostalog.

Advokat Damir Petrović

Informacije sadržane u ovom tekstu su pružene samo za svrhu opšte informisanosti, nisu pružene i ne mogu se smatrati za pravno mišljenje ili pravni savet. Shodno navedenom, Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners odriče svaku odgovornost i ne prihvata bilo kakvu obavezu za posledice koje može pretrpeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na osnovu informacija sadržanih u ovom tekstu.