3-Minuta-Tekst

KORIŠĆENJE BESPILOTNIH VAZDUHOPLOVA-DRONOVA U REPUBLICI SRBIJI

Korišćenje bespilotnih vazduhoplova, koji su takođe poznati kao dronovi, postalo je u današnje vreme sve više zastupljeno. Danas se dronovi više ne koriste samo u vojne svrhe već su svoju primenu našli kako u privatne tako i u komercijalne svrhe, gde kompanije koriste ovu inovativnu tehnologiju kako bi pružale nove usluge i unapredile već postojeće.

Ovu materiju u Republici Srbiji reguliše Zakon o vazdušnom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 73/2010, 57/2011, 93/2012, 45/2015 i 66/2015 – dr. Zakon- u daljem tekstu: “Zakon“) i Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima („Sl. glasnik RS“, br. 108/2015 – u daljem tekstu: „Pravilnik“), kojim se propisuju uslovi za bezbedno korišćenje bespilotnih vazduhoplova, njihovo razvrstavanje, evidentiranje, održavanje, kao i uslovi koje moraju da ispune lica koja koriste bespilotne vazduhoplove.

Pravilnik se ne primenjuje na bespilotne vazduhoplove čija je operativna masa manja od 0,5 kg, njihova maksimalna brzina ne prelazi 20 m/s i koji dostižu maksimalni dolet do 15 m sa maksimalnom visinom do 10 m. Odredbe Pravilnika takođe se ne primenjuju na bespilotne vazduhoplove koji se projektuju, proizvode i koriste za operativne potrebe organa nadležnih za poslove odbrane, unutrašnjih poslova i carine, kao ni na letenje bespilotnih vazduhoplova u zatvorenom prostoru.

Ukoliko planirate da u Srbiji koristite dron u privredne svrhe ili dron čija je operativna masa veća od 0,5 kg, sa maksimalnom visinom leta većom od 50 m, maksimalnom brzinom leta većom 30 m/s i maksimalnim doletom većim od 100 m morate ga upisati u Evidenciju vazduhoplova koju vodi Direktorat. Svi dronovi ili bespilotni vazduhoplovi podeljeni su prema primeni na privredne i neprivredne i svrstani su u četiri kategorije u zavisnosti od težine, brzine i dometa.

Letenje stranih bespilotnih vazduhoplova u vazdušnom prostoru Republike Srbije nije dozvoljeno bez dozvole ministarstva nadležnog za poslove odbrane. Operater bespilotnog vazduhoplova i lice koje upravlja bespilotnim vazduhoplovom, a koji su strano pravno ili fizičko lice, mogu da koriste bespilotni vazduhoplov na teritoriji Republike Srbije u skladu sa uslovima predviđenim Pravilnikom i pod uslovom da Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (U daljem tekstu: „Direktorat“) prihvati odgovarajući sertifikat o osposobljenosti za upravljanje bespilotnim vazduhoplovom koji je tom licu izdao nadležni organ strane države.

Let bespilotnog vazduhoplova može da se odvija samo u alociranom delu vazdušnog prostora. Operater bespilotnog vazduhoplova podnosi, za svaki let, zahtev za alokaciju vazdušnog prostora jedinici za civilno-vojnu kooordinaciju u okviru Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd, najkasnije pet radnih dana pre nameravanog leta bespilotnog vazduhoplova. Nije dozvoljeno letenje bespilotnog vazduhoplova u delu vazdušnog prostora koji se prostire do 5 km od referentne tačke aerodroma, osim ako je Direktorat to posebno odobrio.

Bespilotni vazduhoplov-dron može se koristiti samo danju, pri čemu sve vreme mora da bude u vidnom polju lica koje njime upravlja. Maksimalna dozvoljena visina leta bespilotnog vazduhoplova je 100 m iznad tla, izuzev ako Direktorat posebno odobri da se let može obaviti i na većoj visini, a maksimalna dozvoljena horizontalna udaljenost bespilotnog vazduhoplova od lica koje njime upravlja je 500 m. Nije dozvoljeno upravljati bespilotnim vazduhoplovom sa ili iz objekta u pokretu, niti upravljati sa više bespilotnih vazduhoplova istovremeno. Korišćenje bespilotnog vazduhoplova nije dozvoljeno na horizontalnoj udaljenosti manjoj od 500 m od značajnih infrastrukturnih i drugih objekata (elektrane, električna visokonaponska postrojenja, državne ustanove, vojni objekti, postrojenja za prečišćavanje vode, autoputevi, kazneno-popravne ustanove i sl.), osim ako postoji odobrenje vlasnika ili korisnika objekta. Takođe korišćenje bespilotnog vazduhoplova čija je operativna masa veća od 150 kg, kao i bespilotnog vazduhoplova čiji je let u potpunosti kontrolisan od strane računara koji se nalazi u vazduhoplovu, nije dozvoljeno.

Takođe je zabranjeno i prevoženje ljudi, životinja i opasnog tereta, ali i izbacivanje tečnosti i predmeta iz bespilotnog vazduhoplova, kao i nošenje spoljnog tereta koji nije element strukture i opreme tog bespilotnog vazduhoplova bez prethodnog odobrenja Direktorata. Lice koje upravlja bespilotnim vazduhoplovom: (i) dužno je da obezbedi da njegov let izvršava u alociranom delu vazdušnog prostora i da ne ugrožava život, zdravlje i imovinu ljudi i da ne ometa javni red i mir, (ii) dužno je da pri korišćenju bespilotnog vazduhoplova održava bezbednu horizontalnu udaljenost bespilotnog vazduhoplova od ljudi koja ne sme biti manja od 30 m, (iii) ne sme biti pod uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci niti u takvom psihofizičkom stanju koje ga onemogućava da bezbedno upravlja bespilotnim vazduhoplovom, (iv) mora da bude dostupan jedinici kontrole letenja radi eventualne neophodne komunikacije i (v) dužno je da se pre leta uveri u ispravnost sistema bespilotnog vazduhoplova.

Operater bespilotnog vazduhoplova može da koristi bespilotni vazduhoplov u privredne svrhe ako Direktorat prihvati njegovu izjavu o osposobljenosti za obavljanje planiranih aktivnosti, koja sadrži: (i) ime/naziv i adresu/sedište operatera, (ii) opis planiranih aktivnosti, (iii) evidencionu oznaku bespilotnog vazduhoplova, (iv) podatke o licu koje upravlja bespilotnim vazduhoplovom i (v) navod da je upoznat sa odredbama Pravilnika i da će bespilotni vazduhoplov koristiti u skladu sa njima.

Lice koje upravlja bespilotnim vazduhoplovom koji se koristi u privredne svrhe, kao i lice koje upravlja bespilotnim vazduhoplovom čija je operativna masa veća od 0,5 kg, sa maksimalnom visinom leta većom od 50 m, maksimalnom brzinom leta većom 30 m/s i maksimalnim doletom većim od 100 m može da bude samo punoletno lice koje je zdravstveno sposobno i koje je položilo test, odnosno proveru znanja iz predmeta vazduhoplovni propisi.

Prilikom upravljanja bespilotnim vazduhoplovom lice koje upravlja tim vazduhoplovom mora pri sebi da ima uputstvo proizvođača za korišćenje bespilotnog vazduhoplova, original ili overenu kopiju odobrenja Direktorata, potvrdu o položenoj proveri znanja. Zakon predviđa određene kaznene odredbe. Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice i novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara fizičko lice ako koristi bespilotni vazduhoplov na takav način da ugrožava bezbednost vazdušnog saobraćaja ili suprotno uslovima utvrđenim ovim Pravilnikom.

Naša advokatska kancelarija stoji Vam na raspolaganju za sva dalja pitanja u vezi korišćenja bespilotnih vazduhoplova.

Advokat Damir Petrović

Informacije sadržane u ovom tekstu su pružene samo za svrhu opšte informisanosti, nisu pružene i ne mogu se smatrati za pravno mišljenje ili pravni savet. Shodno navedenom, Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners odriče svaku odgovornost i ne prihvata bilo kakvu obavezu za posledice koje može pretrpeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na osnovu informacija sadržanih u ovom tekstu.