3-Minuta-Tekst

DOZVOLA ZA RAD STRANACA U REPUBLICI SRBIJI

Rad stranaca u Republici Srbiji reguliše se Zakonom o zapošljavanju stranaca („Sl. glasnik RS“, br. 128/2014), (U daljem tekstu: “Zakon”) i Pravilnikom o dozvolama za rad (Sl. glasnik RS br. 94/15).

Stranac koji se zapošljava u Republici Srbiji u skladu sa ovim Zakonom, ima jednaka prava i obaveze u pogledu rada, zapošljavanja i samozapošljavanja kao i državljani Republike Srbije. Sledstveno tom jednakom položaju, stranac se smatra nezaposlenim u skladu sa propisima o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i ostvaruje jednaka prava kao državljani Republike Srbije ako su ispunjeni uslovi u skladu sa Zakonom.

Zapošljavanje stranca ostvaruje se pod uslovom da poseduje odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje i dozvolu za rad.

Dozvola za rad može se izdati kao (1) lična radna dozvola ili kao (2) radna dozvola, pri čemu se za isti vremenski period može izdati samo jedna od te dve vrste dozvola.

Lična radna dozvola je dozvola za rad koja strancu u Republici Srbiji omogućava slobodno zapošljavanje, samozapošljavanje i ostvarivanje prava za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa zakonom. Ta dozvola izdaje se na zahtev stranca ako: (i) ima odobrenje za stalno nastanjenje, (ii) ima status izbeglice, (iii) pripada posebnoj kategoriji stranca( tražioci azila), (iv) je član uže porodice stranca iz tačke (i) i (ii) kome je izdato odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak, (v) je član uže porodice državljanina Republike Srbije i stranca srpskog porekla do trećeg stepena srodstva u pravoj liniji.

Radna dozvola izdaje se kao (i) radna dozvola za zapošljavanje, (ii) radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja i (iii) radna dozvola za samozapošljavanje. Stranac sa radnom dozvolom može u Republici Srbiji da obavlja samo poslove za koje je dobio dozvolu.

Radna dozvola za zapošljavanje izdaje se na zahtev poslodavca, u skladu sa stanjem na tržištu rada, a pod sledećim uslovima, da: (i) pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje nije otpuštao zaposlene usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena na radnim mestima za koje se traži radna dozvola za zapošljavanje, u skladu sa propisima o radu; (ii) mesec dana pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje nije pronašao državljane Republike, lica koja imaju slobodan pristup tržištu rada ili stranca sa ličnom radnom dozvolom, odgovarajućih kvalifikacija sa evidencije organizacije nadležne za poslove zapošljavanja; (iii) priloži predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava po osnovu rada, u skladu sa zakonom.

Radna dozvola za zapošljavanje izdaje se za planirani period zaposlenja, a najduže dok traje privremeni boravak.

Radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja izdaje se na zahtev poslodavca, i to za: (i) upućena lica, (ii )nezavisne profesionalce i (iii) kretanje u okviru privrednog društva. Uslovi za izdavanje radne dozvole za upućena lica su da stranac ima: odobrenje za privremeni boravak, zaključen ugovor između poslodavca za koga se obavljaju poslovi ili vrše usluge i stranog poslodavca koji obavezno sadrži mesto i rok za obavljanje posla; dokaz da je upućeno lice zaposleno kod stranog poslodavca najmanje jednu godinu; akt o upućivanju na privremeni rad u Republiku. Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu izdaje se na zahtev ogranka, odnosno zavisnog društva koje je registrovano u Republici, u cilju privremenog upućivanja, odnosno premeštanja zaposlenog na rad u taj ogranak, odnosno zavisno društvo, pod uslovom da je lice kod stranog poslodavca zaposleno najmanje godinu dana na poslovima rukovodioca, menadžera ili specijaliste za pojedine oblasti (ključno osoblje), kao i da će u Republici obavljati iste poslove. Radna dozvola za nezavisnog profesionalca izdaje se na zahtev poslodavca, odnosno krajnjeg korisnika usluga. Radna dozvola za nezavisnig profesionalca se izdaje ako poseduje: odobrenje za privremeni boravak, zaključen ugovor sa poslodavcem ili krajnjim korisnikom usluga koji obavezno sadrži rok za obavljanje posla, odgovarajuće visoko obrazovanje i/ili tehničke kvalifikacije i propisano radno iskustvo u struci. Radna dozvola izdaje se na period potreban za obavljanje posla, ali ne duže od godinu dana.

Radna dozvola za samozapošljavanje izdaje se na zahtev stranca koji ima odobrenje za privremeni boravak u Republici i koji u postupku za izdavanje te dozvole dostavi određene dokaze utvrđene Zakonom. Ta dozvola izdaje se na period dok traje odobrenje za privremeni boravak, a najduže na godinu dana uz mogućnost produženja pod uslovom da stranac dokaže da nastavlja obavljanje istog posla pod uslovima pod kojima je dobio dozvolu. Stranac koji dobije tu dozvolu u obavezi je da započne obavljanje poslova za koje je radna dozvola izdata u roku od 90 dana od dana dobijanja dozvole.

Zakon propisuje određene slučajeve kada stranci ne moraju da imaju radnu dozvolu za rad u Republici Srbiji. Na primer, stranc čiji boravak u Republici ne traje duže od 90 dana u roku od šest meseci od dana prvog ulaska u Republiku, i to stranc koji (I) je vlasnik, osnivač, zastupnik ili član organa pravnog lica registrovan u Republici, u skladu sa zakonom, ako nije u radnom odnosu u tom pravnom licu, (II) je upućeno lice koje u Republici izvodi radove na osnovu ugovora o nabavci robe, nabavci ili zakupu mašina ili opreme i njene isporuke, instaliranja, montaže, opravke ili obučavanja za rad na tim mašinama ili opremi i u drugim slučajevima propisanim Zakonom.

Za postupke izdavanja, produženja, poništavanja i prestanka važenja dozvole nadležna je Nacionalna služba za zapošljavanje. Zahtev za izdavanje, odnosno produženje dozvole podnosi se prema mestu privremenog boravka ili stalnog nastanjenja stranca, odnosno prema sedištu poslodavca ili mestu gde se rad obavlja, u zavisnosti od vrste dozvole za rad. Zahtev za produženje dozvole podnosi se najranije 30, a najkasnije 15 dana pre isteka roka važenja prethodne dozvole.

Za navedene vrste dozvola za rad neophodno podneti zahtev uz koji se prilaže se i određena dokumentacija, koja se razlikuje u zavisnosti od vrste dozvole.

Pravilnikom o dozvolama za rad je bliže uređen način izdavanja, odnosno produženja dozvole za rad, način dokazivanja ispunjenosti uslova i potrebni dokazi za izdavanje, odnosno produženje dozvole za rad i oblik i sadržina dozvole za rad.

 

Naša advokatska kancelarija stoji Vam na raspolaganju za sva dalja pitanja u vezi savetovanja, podnošenja zahteva, neophodne dokumentacije i ostalog.

  Advokat Damir Petrović

Informacije sadržane u ovom tekstu su pružene samo za svrhu opšte informisanosti, nisu pružene i ne mogu se smatrati za pravno mišljenje ili pravni savet. Shodno navedenom, Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners odriče svaku odgovornost i ne prihvata bilo kakvu obavezu za posledice koje može pretrpeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na osnovu informacija sadržanih u ovom tekstu.