3-Minuta-Tekst

STICANJE DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE PRIJEMOM

Prijem u državljanstvo Republike Srbije (U daljem tekstu:”Državljanstvo”) regulisan je Zakonom o državljanstvu Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 i 90/2007) (U daljem tekstu:”Zakon”).

Pored Zakonskih uslova za sticanje državljanstva koji se odnose na poreklo, rođenje na teritoriji Republike Srbije ili po međunarodnom ugovoru, državljanstvo je moguće steći i prijemom na osnovu pravosnažnog rešenja, koje Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove donosi nakon sprovedenog postupka kada su ispunjeni određeni zakonski uslovi.

Stranac kome je shodno propisima o kretanju i boravku stranaca odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji može biti, na svoj zahtev, primljen u državljanstvo Republike Srbije, ako ispunjava sledeće uslove: (i) da je navršio 18 godina života i da mu nije oduzeta poslovna sposobnost, (ii) da ima otpust iz stranog državljanstva ili da podnese dokaz da će otpust dobiti ako bude primljen u državljanstvo Republike Srbije, osim u slučajajevima ako strana država ne dozvoljava otpust iz državljanstva ili za otpust postavlja uslove koje stranac ne može ispuniti, a stranac podnese izjavu da se odriče ranijeg državljanstva ili ako odricanje ili gubitak ranijeg državljanstva nije moguće ili se ne može razumno očekivati, (iii) da je do podnošenja zahteva najmanje tri godine neprekidno imao prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, (iv) da podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

Zakon dalje reguliše i poznaje i druge načine za sticanje državljanstva prijemom, a koji se odnose na rodjenje, pripadnost srpskom narodu, iseljeništvo, brak ili državni interes.

  • Lice koje je rođeno na teritoriji Republike Srbije može biti primljeno u državljanstvo Republike Srbije ako je do podnošenja zahteva za prijem najmanje dve godine neprekidno boravilo na teritoriji Republike Srbije i ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.
  • Stranac koji je najmanje tri godine u bračnoj zajednici sa državljaninom Republike Srbije i kome je odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.
  • Iseljenik, odnosno lice lice koje se iselilo iz Republike Srbije sa namerom da stalno živi u inostranstvu i njegov potomak mogu biti primljeni u državljanstvo Republike Srbije ako su navršili 18 godina života i nije im oduzeta poslovna sposobnost i ako podnesu pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatraju svojom državom. Bračni drug iseljenika koje je steklo državljanstvo Republike Srbije može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.
  • U državljanstvo Republike Srbije može biti primljen i stranac čiji bi prijem u državljanstvo Republike Srbije predstavljao interes za Republiku Srbiju.
  • Ako su oba roditelja prijemom stekla državljanstvo Republike Srbije, državljanstvo Republike Srbije stiče i njihovo dete mlađe od 18 godina života. Na zahtev roditelja koji je prijemom stekao državljanstvo Republike Srbije, državljanstvo Republike Srbije prijemom stiče i njegovo dete mlađe od 18 godina života, ako se drugi roditelj sa tim saglasi.
  • Pripadnik srpskog naroda koji nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ima pravo da bude primljen u državljanstvo Republike Srbije bez otpusta iz stranog državljanstva, ako je navršio 18 godina života i nije mu oduzeta poslovna sposobnost i ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. Takođe pod istim uslovima u državljanstvo Republike Srbije može biti primljeno i lice rođeno u drugoj republici ranije SFRJ koje je imalo državljanstvo te republike ili je državljanin druge države nastale na teritoriji ranije SFRJ, koje kao izbeglo, prognano ili raseljeno lice boravi na teritoriji Republike Srbije ili je izbeglo u inostranstvo.

Za sticanje državljanstva Republike Srbije prijemom, neophodno je podneti zahtev nadležnoj policijskoj upravi uz koji se prilaže i određena dokumentacija kao dokaz osnovanosti zahteva, a koja se razlikuje u zavisnosti od osnova za prijem, kao što je npr. (I) overena kopiju odobrenja za stalno nastanjenje u Republici Srbiji, (II) izvod iz matične knjige rođenih, (III) izvod iz matične knjige venčanih, (IV) potpisana izjava da Republiku Srbiju smatra svojom državom, (V) fotokopiju lične karte za strance, (VI) dokaz o uplaćenoj taksi, kada je osnov za prijem u državljanstvo brak sa državljaninom Republike Srbije.

Naša advokatska kancelarija stoji Vam na raspolaganju za sva dalja pitanja u vezi savetovanja, podnošenja zahteva, neophodne dokumentacije i ostalog.

  Advokat Damir Petrović

Informacije sadržane u ovom tekstu su pružene samo za svrhu opšte informisanosti, nisu pružene i ne mogu se smatrati za pravno mišljenje ili pravni savet. Shodno navedenom, Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners odriče svaku odgovornost i ne prihvata bilo kakvu obavezu za posledice koje može pretrpeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na osnovu informacija sadržanih u ovom tekstu.