3-Minuta-Tekst

Otpust iz državljanstva Republike Srbije

Od donošenja Zakona o državljanstvu Republike Srbije zajedno sa izmenama i dopunama navedenog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 90/2007 i 24/2018), kao i od objavljivanja našeg poslednjeg teksta na ovu temu poslednjeg teksta na ovu temu , došlo je do znatne promene prakse i načina postupanja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u postupcima za otpust iz srpskog državljanstva.

Naime, za podnošenje zahteva pored dosadašnje dokumentacije, kao što je: važeća garancija o prijemu u strano državljanstvo odnosno uverenja o stečenom stranom državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i knjige državljana Republike Srbije, uverenje nadležnog Osnovnog suda da se ne vodi krivični postupak, uverenje poreske uprave i Centra za socijalni rad, neophodno je priložiti i uverenja Posebnih odeljenja Višeg suda za organizovani kriminal, ratne zločine, terorizam i korupciju. Za lica sa prebivalištem u Republici Srbiji neophodno je pored uverenja o regulisanim poreskim obavezama od centralne poreske uprave, priložiti i isto uverenje od nadležne lokalne poreske administracije. Lica rođena u inostranstvu moraju uz zahtev za otpust iz državljanstva priložiti izvod iz matične knjige rođenih države rođenja na internacionalnom (višejezičnom) obrascu u skladu sa Bečkom konvencijom (nije neophodan prevod niti overa dokumenta) ili na domaćem obrascu uz overu Apostil pečatom zajedno sa overenim prevodom. Izvodi podnosioca zahteva rođenih na teritoriji bivše SFRJ su važeći i bez Apostil pečatai izvršene pune legalizacije shodno zaključenim bilateralnim ugovorima koje Republika Srbija ima sa svim Republikama proisteklim iz bivše Jugoslavije.

Česta dilema se javlja kod lica koja nemaju više važeće srpske dokumente ili nikada nisu posedovala srpske lične isprave. Za podnošenje zahteva je neophodno barem staviti na uvid važeću inostranu vozačku ili boravišnu dozvolu u formi lične karte za utvrđivanje identiteta podnosioca zahteva.

Slično pitanje u vezi sa ličnim ispravama se javlja kod lica koja su već inicirala postupak otpusta, ali su im u međuvremenu lična dokumenta istekla. Sve do donošenja rešenja o otpustu iz državljanstva i ličnog preuzimanja istog u nadležnom Konzulatu Republike Srbije po mestu prebivališta, podnosilac zahteva ima sva prava i obaveze kao i svaki drugi građanin Republike Srbije, tako da može da podnosi zahtev i dobije novu ličnu kartu ili pasoš. Tek ličnim preuzimanjem rešenja o otpustu, prilikom koga se poništava važeća lična i putna isprava Republike Srbije, prestaje srpsko državljanstvo.

U praksi često nastanu problemi ukoliko u garanciji o prijemu u strano državljanstvo odnosno uverenju o stečenom stranom državljanstvu nije usaglašeno ime i prezime, kao i mesto rođenja podnosioca sa podacima u matičnoj knjizi rođenih Republike Srbije, pa je neophodno voditi o tome unapred računa, kako ne bi bilo potrebno vršiti naknadne dopune zahteva. Do ovog problema najčešće dolazi ukoliko je lice zaključilo brak u inostranstvu i promenilo prezime, a da brak nije registrovan u Republici Srbiji pa se prezime u inostranim ličnim dokumentima razlikuje od matičnih knjiga.

Pripadnici muškog pola pored gore navedenih uverenja moraju priložiti i uverenje o regulisanoj vojnoj obavezi. Ukoliko nije odslužen vojni rok neophodno je podneti lično zahtev za uvođenje u vojnu evidenciju u najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije ili u nadležnom Centru Ministarstva odbrane po mestu prebivališta u Republici Srbiji. Služenje vojnog roka je u RepubliciSrbiji obustavljeno, ali je ostala zakonska obaveza upisa u matičnu knjigu vojnih obveznika, odnosno vojnu evidenciju. Neregulisanje navedene obaveze predstavlja zakonsku smetnju za otpust iz državljanstva Republike Srbije. Za podnošenje zahteva za upis u vojnu evidenciju od dokumenata je neophodan važeći srpski pasoš ili lična karta, ili ukoliko podnosilac ne poseduje važeće srpske lične isprave, važeću inostranu vozačku ili boravišnu dozvolu u formi lične karte uz izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu Republike Srbije koji nisu stariji od 6 meseci.

Naša advokatska kancelarija stoji Vam rado na raspolaganju za sva dalja pitanja u vezi savetovanja, podnošenja zahteva, neophodne dokumentacije i ostalog.

Advokat Damir Petrović

Informacije sadržane u ovom tekstu su pružene samo za svrhu opšte informisanosti, nisu pružene i ne mogu se smatrati za pravno mišljenje ili pravni savet. Shodno navedenom, Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners odriče svaku odgovornost i ne prihvata bilo kakvu obavezu za posledice koje može pretrpeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na osnovu informacija sadržanih u ovom tekstu.