3-Minuta-Tekst

NOVI ZAKON O TRGOVINI

Narodna skupština RS usvojila je dana 22. jula 2019. godine dva usko povezana zakona, Zakon o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019). Zakon o trgovini stupa na snagu 30. jula 2019. godine, osim odredbe člana 34. stav 8. ovog zakona koja se primenjuje od 31. januara 2020. godine. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini stupa na snagu takođe 30. jula 2019. godine, osim odredaba člana 2. ovog zakona (novi član 5a) i člana 8. ovog zakona (u delu izmenjenog člana 21. st. 3. i 4), koje se primenjuju od dana ulaska Republike Srbije u Evropsku uniju.

Novine u odnosu na prethodni Zakon o trgovini i Zakon o elektronskoj trgovini prvenstveno su usmerene na dodatno regulisanje ugovora u elektronskom obliku, elektronsku trgovinu i internet prodaju koja je široko zastupljena u prometu, a do sada nedovoljno regulisana, što je za posledicu imalo brojne zloupotrebe. U tom cilju su definisani novi pojmovi poput elektronske platforme i elektronske prodavnice za koje je zakonodavac predvideo obaveznu registraciju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ukoliko su povezani sa obavljanjem privredne delatnosti. Regulisana je i obaveza i način uklanjanjanja nedozvoljenog sadržaja sa elektronske platforme.

Advokat Stefan Mojsić

Informacije sadržane u ovom tekstu su pružene samo za svrhu opšte informisanosti, nisu pružene i ne mogu se smatrati za pravno mišljenje ili pravni savet. Shodno navedenom, Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners odriče svaku odgovornost i ne prihvata bilo kakvu obavezu za posledice koje može pretrpeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na osnovu informacija sadržanih u ovom tekstu.