3-Minuta-Tekst

PRENOS UDELA U DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Prenos vlasništva nad udelom u društvu sa ograničenom odgvornošću regulisan je odredbama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) (U daljem tekstu: ”Zakon”).

Prenos udela je u načelu slobodan, osim u slučajevima u kojima Zakon ograničava prenos ili ukoliko je osnivačkim aktom drugačije određeno.

U slučaju prodaje udela članovi društva imaju pravo preče kupovine udela koji je predmet prenosa trećem licu, osim ako je to pravo isključeno osnivačkim aktom ili Zakonom. Prenosilac udela u obavezi je da pre prenosa udela trećem licu svoj udeo ponudi svim drugim članovima društva. Ponuda se daje u pisanoj formi i sadrži sve bitne elemente ugovora o prenosu udela. Član društva koji koristi pravo preče kupovine obavezan je da u pisanoj formi obavesti prenosioca udela o prihvatanju ponude u celosti, u roku od 30 dana od dana prijema ponude, osim ako je drugi rok predviđen osnivačkim aktom, ali ne kraći od osam dana, niti duži od 180 dana. Ako dva ili više članova društva prihvati ponudu i ako se između prenosioca udela i tih članova ne postigne sporazum o načinu raspodele udela koji se prenosi, raspodela se vrši tako što svaki član koji je prihvatio ponudu kupuje deo udela koji je srazmeran učešću njegovog udela u zbiru udela svih drugih članova društva koji su prihvatili ponudu. Osnivačkim aktom može se postupak u vezi sa pravom preče kupovine urediti i na drugačiji način.

Član društva koji ima pravo preče kupovine kome prenosilac udela nije dostavio ponudu u skladu sa Zakonom, odnosno na način određen osnivačkim aktom, može tužbom nadležnom sudu zatražiti:(i) poništaj ugovora ili drugog akta o prenosu udela i (ii) obavezivanje tuženog člana društva na prenos udela tužiocu, odnosno da presuda zameni ugovor o prenosu udela između tužioca i tuženog člana društva.

U slučaju kada ni jedan član društva koji ima pravo preče kupovine ne iskoristi to pravo u skladu sa odredbama Zakona i osnivačkog akta, prenosilac udela može u roku od 90 dana od dana isteka roka za prihvat ponude zaključiti ugovor o prenosu udela sa trećim licem, pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji od uslova iz ponude koja je dostavljena drugim članovima društva, osim ako je osnivačkim aktom drugačije određeno.

Ako se udeo prodaje putem javnog prikupljanja ponuda, licitacije ili sličnog postupka (javna prodaja), član društva koji želi da koristi pravo preče kupovine to pravo može ostvariti samo u tom postupku, osim ako je osnivačkim aktom drugačije određeno.

Osnivačkim aktom može se predvideti da se udeo u društvu može preneti na lice koje nije član društva samo uz prethodnu saglasnost društva. Društvo je ovlašćeno da umesto davanja saglasnosti ovog zakona odredi treće lice na koje prenosilac udela može preneti udeo pod istim uslovima, u kom slučaju prenosilac udela može svoj udeo preneti isključivo na to treće lice pod tim uslovima. Ako društvo obavesti prenosioca udela o tome da mu uskraćuje traženu saglasnost, pri čemu ne odredi treće lice, prenosilac udela može tužbom protiv društva nadležnom sudu zahtevati donošenje presude koja će zameniti saglasnost društva.

Udeo se prenosi ugovorom u pisanoj formi sa overenim potpisima prenosioca i sticaoca. Prenosilac udela solidarno odgovara sa sticaocem udela za obaveze prema društvu po osnovu svog neuplaćenog odnosno neunetog uloga u osnovni kapital društva, kao i za obavezu dodatnih uplata u pogledu tog udela, prema stanju na dan prenosa udela. Pravne radnje preduzete prema ili od strane prenosioca udela pre registracije prenosa udela u skladu sa zakonom o registraciji u pogledu tog udela ili odnosa u društvu smatraju se radnjama preduzetim prema, odnosno od strane sticaoca udela, osim ako je to nespojivo sa prirodom preduzete pravne radnje.

U slučaju prodaje udela u izvršnom postupku, ili u postupku sudskog ili vansudskog namirenja u skladu sa zakonom koji uređuje zalogu na pokretnim stvarima upisanim u registar: (i) članovi društva koji imaju pravo preče kupovine u odnosu na taj udeo zadržavaju to pravo ili (ii) ako je osnivačkim aktom predviđeno pravo društva na davanje prethodne saglasnosti na prenos udela, saglasnost društva za prodaju udela nije potrebna ali društvo ima pravo na određivanje kupca udela.

U slučaju smrti člana društva naslednici tog člana stiču njegov udeo u skladu sa zakonom kojim se uređuje nasleđivanje. Osnivačkim aktom može se predvideti pravo društva ili jednog ili više članova društva da u roku od šest meseci od smrti člana društva, a najkasnije u roku od tri meseca od dana registracije naslednika preminulog člana društva kao članova društva u skladu sa zakonom o registraciji, donesu odluku o prinudnom otkupu udela od njegovih naslednika.

Udeo člana društva se može podeliti: (i) po osnovu ugovora o prenosu dela udela; (ii) po osnovu pravnog sledbeništva; (iii) ugovorom o podeli udela između suvlasnika; (iv) u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom.

Član društva može takođe založiti udeo ili deo udela, osim ako je osnivačkim aktom drugačije određeno.   Advokat Damir Petrović

Informacije sadržane u ovom tekstu su pružene samo za svrhu opšte informisanosti, nisu pružene i ne mogu se smatrati za pravno mišljenje ili pravni savet. Shodno navedenom, Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners odriče svaku odgovornost i ne prihvata bilo kakvu obavezu za posledice koje može pretrpeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na osnovu informacija sadržanih u ovom tekstu.