3-Minuta-Tekst

REFUNDACIJA PDV-a PRILIKOM KUPOVINE PRVOG STANA

Porez na dodatnu vrednost (u daljem tekstu: „PDV“) u iznosu od 10% plaća se prilikom kupovine stana direktno od investitora i isti je već uračunat u ukupnu cenu nepokretnosti, pa kupci prvog stana ostvaruju pravo na povraćaj određenog iznosa PDV-a koji su platili prodavcu pod uslovima koje propisuje Zakon o porezu na dodatnu vrednost (u daljem tekstu:
„Zakon“). U ovom tekstu ćemo izneti koji su to uslovi koje Zakon propisuje i koje svaki kupac prvog stana treba da ima u vidu prilikom planiranja kupovine prvog stana.

Zakon propisuje da pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice – punoletni državljanin Repblike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koji kupuje prvi stan.

Da bi se pravo na refundaciju PDV-a ostvarilo, potrebno je da budu kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

  • da kupac od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini nepokretnost na teritoriji Republike;
  • da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu uplatom na tekući račun prodavca, odnosno na odgovarajuće račune u slučaju prodaje stana kao hipotekovane nepokretnosti, odnosno u izvršnom postupku kada se uplata cene stana sa PDV-om vrši uplatom na odgovarajuće račune u skladu sa zakonom.


Pravo na refundaciju PDV-a ostvaruje se za stan površine do 40 m2, uz uvećanje površine za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 m2 po svakom članu koji nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike u periodu od 1. jula 2006. godine, a za vlasnički udeo na stanu do površine srazmerne vlasničkom udelu u odnosu na površinu do 40 m2, odnosno do 15 m2. Ako kupac prvog stana kupuje stan veće površine, pravo na refundaciju PDV može da ostvari do iznosa koji odgovara površini stana do 40 m2.

Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika. Dakle, neophodno je da su svi članovi porodičnog domaćinstva za koje se traži povraćaj PDV-a budu prijavljeni na istoj adresi kao i kupac u trenutku zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Navedeni uslov praktično znači da se kvadratura za koju se može ostvariti ova poreska olakšica povećava za 15m2 za svakog člana domaćinstva koji živi sa kupcem prvog stana (npr. tročlana porodica će imati pravo na refundaciju PDV-a za stan koji je površine 70 m2).

Zakon izričito propisuje i pojedinačne slučajeve kada se pravo na refundaciju ne može ostvariti:

  • kupac stana koji je već ostvario refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana;
  • član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za kojeg je kupac prvog stana ostvario refundaciju PDV, u slučaju kada taj član porodičnog domaćinstva kupuje stan (što znači da ukoliko refundirate PDV za bilo kog člana porodičnog domaćinstva (15m2 za svakog člana) on neće imati pravo da u budućnosti povrati PDV prilikom kupovine sopstvenog stana);
  • kupac stana koji je stekao prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu;
  • član porodičnog domaćinstva kupca stana koji je stekao prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu, a za koga je ostvareno to poresko oslobođenje.


Nadležni poreski organ radi kontrole ispunjenosti uslova i onemogućavanja zloupotreba ove poreske olakšice vodi evidenciju o licima koja su ostvarila refundaciju, kao i o iznosu ostvarene refundacije PDV-a.

Zahtev za refundaciju PDV podnosi se nadležnom poreskom organu, uz dostavljanje tačno određene dokumentacije. Poreski organ odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana, dok povraćaj PDV-a se vrši u roku od 15 dana od donošenja rešenja.