3-Minuta-Tekst

Zakon o parničnom postupku – Izmene i dopune

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je dana 09.11.2018. godine Zakon o izmenama Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 49/13 – US, 74/13 – US i 55/14) – „u daljem tekstu Zakon“.

Jedina izmena koja je predmetnim Zakonom predviđena jeste izmena člana 204 i ona se sastoji u sledećem:

  • licu koje od tuženog pribavilo stvar ili pravo o kome teče parnica omogućeno je da stupi u parnicu umesto tuženog, pod uslovom da na to pristanu obe stranke;
  • licu koje je od tužioca pribavilo star ili pravo o kome teče parnica, pruža se mogućnost da stupi u parnicu umesto tužioca, na osnovu pisane saglasnosti koju tužilac dostavi sudu;
  • uklonjena je odredba člana 204 stav 3 Zakona o parničnom postupku koja je uređivala dejstvo presude u odnosu na sticaoca stvari ili prava koje umesto stranke stupi u parnicu.

Dakle, za razliku od ranije važećeg rešenja, više se ne traži saglasnost tuženog za stupanje u parnicu drugog lica umesto tužioca, a koje je od njega pribavilo stvar ili pravo o kome teče parnica. Za stupanje u parnicu drugog lica umesto tužioca dovoljna je samo saglasnot tužioca, čime je znatno olakšano njegovo stupanje u parnicu.

Prilikom donošenja predmetnog Zakona, Narodna skupština Republike Srbije imala je u vidu probleme koji se javljaju prilikom prodaje problematičnih kredita.

Naime, kao poseban problem posebno je istaknuta prodaja problematičnog kredita od strane banke, a za vreme trajanja parničnog postupka u kome je banka tužilac. Privredni apelacioni sud je zauzeo stav da u tom slučaju postojeći sudski postupci moraju da budu završeni, te da će, ako se proda problematičan kredit, banka na kraju izgubiti. Upravo ovo je imalo praktične posledice u smislu potrebe da novi vlasnik problematičnog kredita započne novi spor, što je znatno smanjivalo interesovanje kupaca za problematične kredite. Takođe, stvarala se mogućnost da u međuvremenu nastupi zastarelost, čime bi nastupile štetne pravne posledice.

Dakle, prepreku za razvoj tržišta problematičnih kredita predstavljalo je upravo ranije važeće zakonsko rešenje, koje je predviđalo i saglasnost tuženog za stupanje u parnicu lica koje kupi problematičan kredit.

Iz tog razloga je Vlada u Strategiji za rešavanje problematičnih kredita („Sl glasnik RS”, broj 72/15) predvidela izmenu Zakona o parničnom postupku..

Advokat Damir Petrović

Informacije sadržane u ovom tekstu su pružene samo za svrhu opšte informisanosti, nisu pružene i ne mogu se smatrati za pravno mišljenje ili pravni savet. Shodno navedenom, Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners odriče svaku odgovornost i ne prihvata bilo kakvu obavezu za posledice koje može pretrpeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na osnovu informacija sadržanih u ovom tekstu.