3-Minuta-Tekst

STARTAPOVI I POSLOVNI ANĐELI

Startapovi i anđeoska ulaganja su postali popularan način da se steknu finansijska sredstva za razvoj i rast poslovanja. Iako predstavljaju veliku priliku, postoje i brojne pravne i regulatorne prepreke koje treba da se prevaziđu. Uprkos svim poteškoćama, ipak pojedince očekuju olakšice. 

Startapovi su mlade i inovativne kompanije koje se fokusiraju na razvoj novih tehnologija i poslovnih modela sa ciljem brzog rasta i globalnog širenja. Sa druge strane, anđeoska ulaganja predstavljaju ulaganje individualnih investitora, tzv. poslovnih anđela, u startapove u ranoj fazi razvoja.

Zauzvrat, poslovni anđeli najčešće stiču deo vlasništva i potencijalne koristi u budućnosti. Ova ulaganja omogućavaju startapovima da steknu neophodna sredstva za rast i razvoj, dok investitori imaju priliku za ostvarivanje značajne finansijske dobiti u budućnosti.

Put od ideje koja obećava do uspešnog poslovnog poduhvata je pun prepreka. Dok se prepreke finansijske prirode ističu kao ključne, postoji niz pravnih i poreskih okolnosti čijem se značaju ne pridaje dovoljna pažnja. 

PREGOVORI

Budući da je posredi posao visokog rizika za poslovnog anđela, neophodno je sa najvećom pažnjom sprovesti tzv. due diligence proces, u kom bi se identifikovali najveći rizici poslovanja. Tokom ove faze se sprovode analize koje obuhvataju, između ostalog, i finansijske prilike startapa.

Saradnja između poslovnog anđela i startapa može da se uspostavi kroz više modaliteta.

Bilo da je ugovoreno da poslovni anđeo postane deo vlasničke strukture startapa kupovinom udela, ili da se investiranje vrši kroz dužničke instrumente (zajmove, korporativne kredite ili druge aranžmane), konvertibilne instrumente ili ulaganjem u digitalnu imovinu čiji je izdavalac startap, neophodno je da izabrana opcija bude najoptimalnija za obe strane. Kada se, konačno, izabere najpogodniji oblik za ostvarivanje saradnje, otvara se niz pitanja koja moraju biti obrađena.

STATUSNA PITANJA STARTAPA

Prvo u nizu jeste pitanje odnosa poslovnog anđela, startapa kao privrednog društva i njegovih osnivača.

Ugovorom o pristupanju novog člana se određuje iznos koji je poslovni anđeo obavezan da uplati kompaniji i procenat učešća investitora u kapitalu privrednog društva, a sve po osnovu dokapitalizacije.

Osnivačkim aktom se reguliše statusna forma kompanije (u praksi najčešće doo), navode se članovi, procenat i vrednost njihovog udela, ali i pitanja ukupne vrednosti i strukture osnovnog kapitala.

Međutim, ipak su najosetljivija pitanja odnosa članova regulisana drugim ugovorima, budući da se osnivački akt objavljuje na sajtu APR i da istom svako može da pristupi.

Jedan od ugovora koji ima privatnopravni karakter je i ugovor članova kompanije. Predmet ovog ugovora mogu da budu pojedini odnosi između članova, npr. specifična prava i obaveze u vezi sa prenosom udela ili akcija, dogovor o glasanju u skupštini ili pitanje raspodele dobiti. 

ZAŠTITA ČLANOVA

Budući da startapi, kao mlade kompanije, pored finansijske podrške u poslovnim anđelima najčešće nalaze i mentore, osobe sa iskustvom i širokom mrežom kontakata u branši, same poslovne anđele najčešće i biraju iz iste delatosti. 

Sukob interesa

Odredbama Zakona o privrednim društvima obavezani su članovi koji poseduju najmanje 25% udela, da kompaniji dostave obaveštenje ukoliko imaju lični interes u bilo kom poslu ili radnji koje preduzima kompanija.

Ovakvi poslovi nisu zabranjeni, ali je neophodno izdavanje odobrenja, u skladu sa zakonskom procedurom. Kršenje navedenih normi predviđa svakom članu kompanije pravo da zaštiti svoja prava posebnom vrstom tužbe.

Članovi koji poseduju najmanje 25% udela, takođe, ne smeju u svom interesu ili u interesu povezanih lica koristiti imovinu kompanije, informacije do kojih su došli u svojstvu člana kompanije (a koje nisu javno dostupne), da zloupotrebljavaju svoj položaj u kompaniji ili da koriste mogućnosti za zaključenje poslova koji se ukažu kompaniji. Ukoliko to učine, zakon daje pravo kompaniji na posebnu vrstu tužbe protiv tog lica. 

Poslovna tajna

Svi članovi privrednog društva sa preko 25% udela, kao i lica zaposlena u kompaniji, dužni su da čuvaju poslovnu tajnu, kako tokom trajanja statusa člana ili zaposlenog, tako i dve godine nakon prestanka pomenutog statusa. Osnivačkim aktom se može produžiti ovaj period, ali ne na duže od 5 godina.

O oblicima zaštite poslovne tajne smo već pisali

Zabrana konkurencije

Zakon predviđa i posebnu vrstu tužbe za člana sa udelom preko 25% u kompaniji, koji bez posebnog odobrenja imaju svojstvo člana u drugoj kompaniji ili su preduzetnici, a da imaju isti ili sličan predmet poslovanja. Ista zabrana važi za status zaposlenog ili na drugi način angažovanog u konkurentskoj kompaniji.

STIMULACIJE I PODSTICAJI

Sa ciljem razvoja inovacija u Srbiji, odredbama Zakona o inovacionoj delatnosti je propisana mogućnost ekonomskih podsticajnih mera, stimulativnih postupaka i programa podrške.

Pravilnikom o Registru subjekata nacionalnog inovacionog sistema, propisano je da uslove za status poslovnog anđela imaju lica koja poseduju stručna znanja na osnovu kog razumeju rizik ulaganja i da su u poslednje tri godine u startape u Srbiji uložili novčana sredstva u iznosu od najmanje 5 hiljada evra.

Istim pravilnikom je propisana obaveza poslovnog anđela da jednom u tri godine u startapove uloži novčana sredstva u iznosu od najmanje 5 hiljada evra. 

Imajući u vidu složenost odnosa koji odlikuju ovaj oblik partnerstva, te značaj zaštite prava strana koje su uključene u taj poslovni poduhvat, angažovanje advokata u svim fazama je nijansa koja pravi razliku između nerealizovanog projekta i plodonosne saradnje. Ukoliko želite da osigurate svoj uspeh, naša advokatska kancelarija vam stoji na raspolaganju.

Aleksandar Popović

Stalno nastanjenje

STALNO NASTANJENJE

Dana 05.01.2024. godine na snagu stupa novi Pravilnik o odobravanju stalnog nastanjenja („Sl. glasnik RS“, br. 118/2023). Kako su izmenama i dopunama Zakona o strancima

Read More »
Arbitraža

ARBITRAŽA KROZ OČI MLADIH ADVOKATA

Kapetan Mišino zdanje u Beogradu je u subotu, 25. marta bilo domaćin panel diskusije u organizaciji ASA Below40 (Švajcarska) i njenog srpskog pandana – Udruženja

Read More »
Otkaz ugovora o radu

OTKAZ UGOVORA O RADU

Kao poslodavac, važno je da se pridržavate zakonskih procedura prilikom davanja otkaza, kako biste zaštitili sebe i svoju firmu. Sa druge strane, kao zaposleni, korisno

Read More »