3-Minuta-Tekst

OTKAZ UGOVORA O RADU

Kao poslodavac, važno je da se pridržavate zakonskih procedura prilikom davanja otkaza, kako biste zaštitili sebe i svoju firmu. Sa druge strane, kao zaposleni, korisno je da budete upoznati sa svojim pravima i mogućim razlozima za otkaz ugovora o radu. Bilo da ste poslodavac ili zaposleni, u nastavku teksta možete saznati kako da zaštitite svoja prava.

Zakon o radu propisuje četiri grupe opravdanih razloga za otkaz ugovora o radu.

Prva grupa se odnosi na radnu sposobnost zaposlenog i njegovo ponašanje, te se u tom slučaju ugovor može raskinuti ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova, ili je pravnosnažno osuđen za krivično delo na radu ili u vezi sa radom. Ukoliko se zaposleni ne vrati na radno mesto u roku od 15 dana od dana isteka mirovanja radnog odsustva ili neplaćenog odsustva, ovakav postupak zaposlenog ima za posledicu otkaz ugovora o radu od strane poslodavca.

Druga grupa se odnosi na povredu radne obaveze, gde se ugovor o radu može raskinuti ako zaposleni svojom krivicom učini ovu povredu. Primeri povrede radne obaveze su nesavesno ili nemarno izvršavanje radnih obaveza, zloupotreba položaja ili prekoračenje ovlašćenja, necelishodno i neodgovorno korišćenje sredstava rada ili neodgovorno korišćenje opreme za ličnu zaštitu na radu, kao i povrede radne obaveze koje su utvrđene nekim od opštih akata ili ugovorom o radu.

Treća grupa se odnosi na nepoštovanje radne discipline, što može uključivati odbijanje obavljanja poslova i izvršavanje naloga poslodavca, nedostavljanje potvrde o privremenoj sprečenosti za rad, zloupotrebu prava na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad ili dolazak na rad pod dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava, ali i ako je ponašanje zaposlenog takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca.

Konačno, četvrta grupa se odnosi na ekonomske i organizacione razloge, koji se mogu pojaviti u slučaju restrukturiranja poslovanja ili smanjenja potreba za radnom snagom.

Neopravdani otkazni razlozi

Zakon o radu propisuje i šta se ne može smatrati opravdanim razlogom za otkaz ugovora o radu. To uključuje privremenu sprečenost za rad usled bolesti, nesreće na radu ili profesionalnog oboljenja, korišćenje porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, odsluženje ili dosluženje vojnog roka, članstvo u političkoj organizaciji, sindikatu, pol, jezik, nacionalna pripadnost, socijalno poreklo, veroispovest, političko ili drugo uverenje ili neko drugo lično svojstvo zaposlenog, delovanje u svojstvu predstavnika zaposlenih, kao i obraćanje zaposlenog sindikatu ili organima nadležnim za zaštitu prava iz radnog odnosa u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu. Zaštitu prava u vezi sa godišnjim odmorom smo već obradili na našem blogu.

Kada se ugovor o radu otkazuje, poslodavac mora poštovati određene korake kako bi postupak bio zakonit. Ti koraci uključuju davanje upozorenja o postojanju razloga za otkaz i izdavanje rešenja o otkazu ugovora o radu.

Ako se ugovor o radu otkazuje zbog povrede radne obaveze ili nepoštovanja radne discipline, poslodavac mora pisanim putem upozoriti zaposlenog na postojanje razloga za otkaz i dati mu rok od najmanje osam dana da se izjasni o navodima u upozorenju.

U praksi je često sporno dostavljanje upozorenja. Naime, upozorenje se dostavlja lično, u prostorijama poslodavca, a ako zaposleni nije tu, šalje se na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog. Ako poslodavac zaposlenom ne može na neki od ovih načina da dostavi upozorenje, dužan je da o tome sačini pismenu belešku. Tada se upozorenje objavljuje na oglasnoj tabli poslodavca i po isteku osam dana od dana objavljivanja smatra se dostavljenim.

Rešenje o otkazu ugovora o radu se izdaje u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje i pouku o pravnom leku. Rešenje se dostavlja na isti način kao i upozorenje, a zaposleni prestaje radni odnos danom dostavljanja rešenja, osim ako je Zakonom ili rešenjem određen drugi rok.

U slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac je dužan isplatiti zaposlenom sve neisplaćene zarade, naknade zarade i druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu s opštim aktom i ugovorom o radu. Poslodavac ima rok od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa da izvrši ove isplate.

Ko je zaštićen od otkaza ugovora o radu?

Određene kategorije zaposlenih su zaštićene od otkaza ugovora o radu. To uključuje trudnice, žene na porodiljskom odsustvu, zaposlene na odsustvu radi nege deteta i odsustvu radi posebne nege deteta. Poslodavac ne može otkažu ugovor o radu zaposlenom zbog njegovog statusa ili aktivnosti u svojstvu predstavnika zaposlenih, članstva u sindikatu ili učešća u sindikalnim aktivnostima. Ako poslodavac donese rešenje o otkazu ugovora o radu i zaposleni ima pravo na zaštitu od otkaza, rešenje će biti ništavo.

U slučaju otkaza ugovora o radu, zaposleni ima nekoliko mogućnosti. Može se žaliti na odluku poslodavca ili pokrenuti sudski postupak. Svi ovi koraci moraju biti preduzeti u zakonskim rokovima.

Pronalaženje kvalitetne advokatske usluge je važan korak u rešavanju problema ove prirode. Takođe je važno imati poverenje u izabranog advokata i ostvariti dobru komunikaciju s njim kako bi se osigurala uspešnost u rešavanju sporova. Ukoliko ste poslodavac koji želi da otkaže ugovor o radu zaposlenom na zakonom propisan način, ili ste zaposleni kome je protivzakonito otkazan ugovor o radu, advokati iz kancelarije Petrović Mojsić & partneri vam stoje na raspolaganju.

Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners

Aleksandar Popović

Stalno nastanjenje

STALNO NASTANJENJE

Dana 05.01.2024. godine na snagu stupa novi Pravilnik o odobravanju stalnog nastanjenja („Sl. glasnik RS“, br. 118/2023). Kako su izmenama i dopunama Zakona o strancima

Read More »
Arbitraža

ARBITRAŽA KROZ OČI MLADIH ADVOKATA

Kapetan Mišino zdanje u Beogradu je u subotu, 25. marta bilo domaćin panel diskusije u organizaciji ASA Below40 (Švajcarska) i njenog srpskog pandana – Udruženja

Read More »
Otkaz ugovora o radu

OTKAZ UGOVORA O RADU

Kao poslodavac, važno je da se pridržavate zakonskih procedura prilikom davanja otkaza, kako biste zaštitili sebe i svoju firmu. Sa druge strane, kao zaposleni, korisno

Read More »
Stalno nastanjenje

STALNO NASTANJENJE

Dana 05.01.2024. godine na snagu stupa novi Pravilnik o odobravanju stalnog nastanjenja („Sl. glasnik RS“, br. 118/2023). Kako su izmenama i dopunama Zakona o strancima

Read More »
Arbitraža

ARBITRAŽA KROZ OČI MLADIH ADVOKATA

Kapetan Mišino zdanje u Beogradu je u subotu, 25. marta bilo domaćin panel diskusije u organizaciji ASA Below40 (Švajcarska) i njenog srpskog pandana – Udruženja

Read More »
Otkaz ugovora o radu

OTKAZ UGOVORA O RADU

Kao poslodavac, važno je da se pridržavate zakonskih procedura prilikom davanja otkaza, kako biste zaštitili sebe i svoju firmu. Sa druge strane, kao zaposleni, korisno

Read More »