3-Minuta-Tekst

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Izmene i dopune u korak sa evropskim standardima

1. SAVREMENA REGULATIVA

Company law
Zakon o privrednim društvima

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 109/2021) koji stupa na snagu 27.11.2021. godine (u daljem tekstu “Zakon”).

Donošenje Zakona izraz je nastojanja zakonodavca da stvori povoljnu poslovnu klimu koja odgovara evropskim standardima.

Promene pravila možda narušavaju ustaljenu udobnost u poslovanju, ali svakako su neophodne usled snažnog razvoja privrede poslednjih godina.

Osvrnućemo se na ključne dopune i posebno na izmene koje se tiču društva sa ograničenom odgovornošću.

2. BITNE NOVINE

Dok je ranije za sticanje udela u društvu sa ograničenom odgovornošću bilo potrebno da neki ili svi članovi ustupe novom članu svoje udele delimično ili u celosti, sada je dovoljno da novi član pristupi društvu pri čemu se udeli svih postojećih članova srazmerno smanjuju.

U postupku pristupanja skupština društva donosi odluku kojom ovlašćuje određeno lice da sa novim članom zaključi ugovor o pristupanju u pisanoj formi sa overenim potpisom.

Sopstveni udeo više ne može biti predmet zalaganja, a društvu ne daje niti pravo glasa, niti pravo na učešće o dobiti.

Pored obaveze da registruju adresu za prijem elektronske pošte, preduzetnik i privredno društvo će odsada imati i obavezu da se registruju kao korisnici elektronske uprave, a dostava dokumenata se vrši u jedinstveni elektronski sandučić na sajtu euprava.gov.rs.

Javno akcionarsko društvo ima obavezu da akcionare pruži podatke o naknadama direktora i članova nadzornog odbora i da u tom pogledu donese Politiku naknada i sačini Izveštaj o naknadama jednom godišnje.

3. SEDIŠTE DRUŠTVA

Praktična novina koju Zakon uvodi jeste pravo svakog zainteresovanog lica da tužbom zahteva brisanje registrovane adrese sedišta društva, ako je njihova adresa upotrebljena za registraciju sedišta društva bez njihove saglasnosti.

Nova tužba treba da spreči upotrebu fiktivnih adresa za registrovanje sedišta privrednih društava, s obzirom da Registar privrednih subjekata ne proverava svojinu nad poslovnim prostorijama navedenim u registracionoj prijavi, a njeno podnošenje će svakako predstavljati alarm poreskim inspektorima za dodatne kontrole.

4. LIČNI INTERES

Zakon precizira koje podatke treba da sadrži obaveštenje o postojanju ličnog interesa u pravnom poslu društva i uvodi standard fer vrednosti kao međunarodni standard finansijskog izveštavanja broj 13.

Društvo ima obavezu da na svojoj internet stranici i internet stranici registra privrednih subjekata objavi nameru o zaključenju pravnog posla gde postoji lični interes odmah po donošenju odluke, a najkasnije na dan zaključenja tog pravnog posla.

U godišnjim finansijskim izveštajima društvo treba da navede podatke o vrsti, predmetu, vrednosti, udelima i stranama u zaključenim pravnim poslovima u kojima postojao lični interes.

5. PRINUDNA LIKVIDACIJA

Zakon pravi razliku između otklonjivih i neotklonjivih razloga za prinudnu likvidaciju.

Ako su razlozi otklonjivi, društvu se ostavlja rok od 90 dana da otkloni likvidacione razloge.

Zakon dodaje tri nova razloga za prinudnu likvidaciju:

1) ako društvo u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti presude kojom se nalaže brisanje registrovane adrese ne registruje novu adresu sedišta;

2) ako društvo u roku od 30 dana od dana konačnosti akta nadležnog organa kojim je odbačena prijava registracije promene adrese sedišta ne registruje novu adresu sedišta;

3) ako kupac stečajnog dužnika kao pravnog lica ne uplati nedostajući iznos do visine minimalnog osnovnog kapitala u roku od 6 meseci od dana obustavljanja postupka stečaja.

Advokat Dr Miloš Marković

Informacije sadržane u ovom tekstu su pružene samo za svrhu opšte informisanosti, nisu pružene i ne mogu se smatrati za pravno mišljenje ili pravni savet. Shodno navedenom, Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners odriče svaku odgovornost i ne prihvata bilo kakvu obavezu za posledice koje može pretrpeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na osnovu informacija sadržanih u ovom tekstu.